13. Ve 14. Yüzyılda Anadoluda Sosyal Ve Siyasi Olaylar

Sponsorlu Bağlantılar
alperen battal gazi battalname bizans destan fabl fakih haci hizir hoca dehhani horasan hz ali hz muhammet mevlana mogol nesimi seyit tasavvuf vardi yunus emre 13. Ve 14. Yüzyılda Anadoluda Sosyal Ve Siyasi Olaylar 13 14 Yy Da Anadoluda Meydana Gelen Sosyal Ve Siyasi Olaylar 13 ve 14. yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olay..13 Ve 14.yy’da Anadoluda Meydana Gelen Siyasi Ve Sosyal Olaylar

Varsayılan 13 Ve 14.yy’da Anadoluda Meydana Gelen Siyasi Ve Sosyal Olaylar

13 ve 14. yüzyillarda Anadolu, siyasal bakimdan pek gok kargaşanın yaşandigi bir donemdi. 13. yuzyilda Anadolu’da dört devlet vardi: Selçuklular, ilhanlilar, Bizans ve Trabzon Rum imparatorlugu. Bunlann en güçlüsü Selçuklular idi.
Selcuklulann Mogollar tarafmdan 1243 yılında Kosedag savaşi ile yikilmasi sonucu Anadolu’da bir cok beylikler kuruldu. Beyliklerin her biri kendi bagimsizlığını ilan etti. Bu kez beylikler arasi savaşlar başladi. Osmanli Beyligi 1299 yilinda kuruldu ve diger beyliklerle yaptigi savaslar sonucu geliiip güçlendi.
13 ve 14. yiizyilda Anadolu’da düşünce hareketlerinin merkezi Konya ve dolaylarıdir. Mogol akinlarından korunmak amaciyla Turkmenistan Horasan’dan pek cok alperen gelerek Anadoludaki beyliklerin saraylarına sigiiAlar ve tasavuf duşuncesini yaymaya başladilar. Bu ortamda tasavvuf edebiyati dogdu. Daha sonraki yuzyillarda da gelisip yayildi.
Tasavuf alanında; Mevlana, Haci Bektaş Veli, Yunus Emre, fieyyad Hamza, Ahmet Fakih, Nesimi, Gülflehri, Sultan Veled gibi pek çok sanatçi eserler verdi. Aynı yuzyillarda din dişi konularda, Hoca Dehhani, Ahmedi, Hoca Mes’ut eserler verdi. Bir taraftan da Iran-Arap edebiyatından çok sayida çeviriler yapildi. 1360 yilmda Kul Mes’ut tarafmdan “Kelile ve Dimne” adli fabl kitabi Turkçeye çevrildi.
Bu yuzyillarda halk edebiyati alanında “Battalname” ile “Danişmend-name” adli eserler yazildi. Bunlardan “Battahiame’de Seyit Battal Gazi’nin din ugruna Bizans’a karşi giriştigi mucadelelerden soz edilir.” “Danişmend name’de ise Melik Ahmet ile oglu Gazi Bey’in kahramanliklan anlatir. Bu oykulerde dini inanclar ve ilahi yardimlar on plandadir. Hz. Muhammet, Hz. Ali rüyada görülür. Hizir gazilerin yardimcisidir. Bu eserlerde eski Turk destan geleneginin izleri islami karaktere bürünmüş nitelikte yaşatıldı.
Bu yuzyillarda gerek dini (tasavufi) gerekse din dişi konulan işleyen fikirler üzerinde, iranli şairlerden Firdevsi, Nizami, Sadi, Feridtiddin Attar ile Farsça eserler yazan Mevlana’nın etkisi gorulur. Bilim ve edebiyat yoluyla Arap9adan, Fars9adan dilimize sozcukler yamnda bu dillere ait kurallar da girmeye başladi. Ancak 1277 yilmda Karamanoglu Mehmet Bey bir fermanla bunu onlemeye çalişti. “Bugünden sonra, divanda, dergahta, barigahta, mecliste, meydanda “Türkçe den başka dil kullanilmayacaktir.” Bu ferman dilimizi yabanci etkilerden korumaya yetmedi.

Etiketler:13 ve 14. yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13. ve 14. yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13 14 yy da anadoluda meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar 13-14. yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13 14 yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13 ve 14 yy da anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar 13 14. yy da anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar 13 ve 14 yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13-14 yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13-14.yy da anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar 13 ve 14.yyda anadoluda meydana gelen siyasi ve sosyal olaylar 13. yüzyılda anadolu 13. ve 14. yy da anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar 13-14 yy da anadoluda meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar 13 14 yy 13-14.yüzyılda anadoluda sosyal ve siyasi olaylar 13. 14. yüzyıl 13-14 yy da anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar 13-14 yy. da anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar 13.ve14. y.y. anadoludaki sosyal ve siyasi olaylar
Anadolu'da Vakit: Anadolu'da Vakit, adıyla yayımlanan İslamî-muhafazakâr çizgide, günlük siyasî gazete. Hakkında verilen tazminat kararlarını ödeyemeyince kapanma kararı alan günlük Akit gazetesinin kadrosunca kurulmuştur.
Anadolu'daki Apollon Kehanet Merkezleri: Kahin Tanrı Apollon'un Anadolu'da birçok kehanet merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlere kimi zaman sadece kent delegeleri kimi zaman ise bireysel başvurular da yapılabilmektedir.
Roma Dönemi'nde Anadolu Tiyatroları: Dinsel törenler, tragedya ve komedya türü oyunların sergilendiği tiyatroların ortaya çıkışları dinsel nedenlere dayanmaktadır.
Sosyoloji: Toplum bilimi ya da sosyoloji (Fransızca: sociologie) toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir.
Sosyalizm: Sosyalizm veya eski adıyla iştirâkiyye (katılımcılık) ya da diğer bir anlamıyla toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir. Bununla birlikte, sosyalizmin fiili anlamı uygulamada zaman içinde değişmiştir. Siyasi bir terim olması nedeniyle, sınıfsız bir toplumun oluşturulması amacıyla, devrim ya da toplumsal evrimle örgütlü bir emekçi sınıf kurulmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Sosyalizm, kökenlerini sanayileşme dönemindeki aydınlanma düşüncesinde dile getirilen siyasal ve sosyal eşitlik isteğinden almıştır. Giderek artan bir şekilde modern demokrasilerde de sosyal reformlar üzerine yoğunlaşılmaya başlanmıştır. Sosyalizm ve sosyalist terimi, bir dizi ideolojiye, bir ekonomik sisteme, varolmuş yahut var olan bir devlete işaret edebilir.
Sosyal demokrasi: Sosyal Demokrasi ya da Merkez Sol, kapitalizmin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlikleri demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeye indirmeyi amaçlayan siyasi ideoloji.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: Sosyaldemokrat Halkçı Parti, (SHP) 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra Türkiye'de, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partidir.
Sosyal bilimler: Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman zaman sözel bilimler olarak da anılırlar. Sosyal bilimler sanat ve beşeri bilimlerden insanlığı incelerken, nitel ve nicel metotlar dahil olmak üzere daha ziyade bilimsel metotların kullanımını içermesidir. Disiplinlerarası dalların çoğalmasıyla ve sosyal bilimler ile sosyal bilimler dışındaki bilimler arasındaki sınırlar büyük oranda muğlaklaşmıştır; nöropsikoloji dalı buna örnek teşkil edebilir.
Siyaset: Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir.
Siyasi parti: Siyasî parti (eskiden fırka, farklı görüşe sahip topluluk), benzer siyasî görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere verilen isimdir.
Siyaset bilimi: Siyaset bilimi, politika bilimi ya da politoloji, siyasal teorileri ve siyasal teorilerin pratiklerini inceleyen, siyasal sistemler ve siyasal davranışlar alanıyla ilgilenen bir sosyal bilim alanıdır.
Siyasi tarih: Siyasi tarih, devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden tarih disiplinidir.
Siyaseten doğruluk: Siyaseten doğruluk (İngilizce: Political correctness), farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir