18.yüzyılda Osmanlı Devletindeki Değişim Ve Islahatlar

Sponsorlu Bağlantılar
ahmet askeri damat devlet efendi eserleri fikri genel gibi ilk istanbul itfaiye iyi kabul lale devri londra matbaa murat osman yalova 18.yüzyılda Osmanlı Devletindeki Değişim Ve Islahatlar Osmanlı Devletindeki Değişim Ve Islahatlar osmanlı devleti 18.yy ıslahatları 18.yüzyılda osma..18. Yüzyıl Islahat Hareketleri

İbrahim Müteferrika’ AÇIKLAMA:

17. yüzyılda II. Osman(1618-1622), IV.Murat(1623-1640), Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler sülalesinden sadrazamların ıslahatlar yaptıklarını belirtmiştik. Daha çok iç isyanları bastırmak, asayişi sağlamak, devlet otoritesini yeniden kurmak, maliyeyi düzeltmek, Tımar sistemini düzeltmek ve Kapıkulu ocaklarını ıslah etmek şeklinde gelişen bu ıslahatlar genel olarak yüzeysel kaldığından istenen sonuçlara tam olarak ulaşılamamıştı. Daha çok eski devirlerdeki uygulamaların devamı şeklinde olan ve çok sert tedbirlerle kötülükleri önleme düşüncesine dayanan bu ıslahatlar kalıcı sonuçlar getirmedi. Devletin eski gücüne ulaşmasını sağlayamadı.
18. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL KARAKTERİ:

18. yüzyılda daha köklü değişikliklere ihtiyaç duyuldu. Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğü görüldü ve kabul edildi. Bu yönde gelişme sağlanmaya çalışıldı. Bu yüzyıldaki Islahatları şöyle sıralayabiliriz:
1) LALE DEVRİ ISLAHATLARI(1718-1730):

1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı”na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
Lale Devrinin Özellikleri:

Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa’yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:

a) Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727’de İstanbul’da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı’dır.)
b) Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
c) Yalova’da kağıt, İstanbul’da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.
d) Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.
e) Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.
f) Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
g) Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.
2) I.MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI(1730-1754)

Patrona Halil İsyanı sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.
Önemli Siyasi Olayları:

a) 1736-1739 Osmanlı-Rus+Avusturya Savaşları sonucunda BELGRAT Antlaşması imzalandı.
b) 1740 Yılında Fransızlara verilen Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.
c) 1746 yılında İran’la Kasr-ı Şirin Antlaşmasındaki sınırları kabul eden antlaşma imzalandı.
Islahatlar:

a) Humbaracı Ahmet Paşa, Topçu ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yaptı.
b) Üsküdar’da KARA MÜHENDİSHANESİ (Mühendishane-i Berri Hümayun) adlı bir subay okulu açıldı.
3) III.MUSTAFA DEVRİ ISLAHATLARI (1757-1774):

III.Mustafa döneminde Lehistan meselesi yüzünden 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı yapıldı. Savaş Osmanlı Devleti için felaketle sonuçlandı. III. Mustafa kederinden öldü.(1774)
Islahatlar:

a) ”Baron Dö Tot” Sürat topçuları adlı bir birlik kurdu, topçu ve istihkam sınıflarını yetiştirdi.
b) Hendeshane adlı okulda denizcilik ve topçuluk eğitimi verildi.(Mühendishane-i Bahri Hümayun)
c) Maliyede düzenlemeler yapıldı.
4) I.ABDÜLHAMİT DEVRİ ISLAHATLARI(1774-1789):

III. Mustafa’nın ölümüyle yerine I.Abdülhamit geçti.
Önemli Siyasi Olayları:

a) Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.(1774)
b) 1783’de Ruslar Kırım’ı işgal etti.
c) 1787-1792 Osmanlı-Rus+Avusturya savaşı başladı. 1789’da ölümüyle yerine III.Selim geçti.
Islahatlar:

a) İstanbul’da bir istihkam okulu açıldı.
b) Maliye’de ve askeri alanda ıslahatlara devam edildi.
5) III.SELİM DEVRİ ISLAHATLARI(1774-1789):

Önemli Siyasi Olayları:

a) Başa geçtiğinde Osmanlı Devletiyle Rusya+Avusturya savaşı devam ediyordu.(1787-1792)
b) 1789’da Fransız ihtilali çıktı.
c) Bunun üzerine Avustuya 1791’de savaştan çekilerek Ziştovi Antlaşmasını imzaladı.
d) Tek başına kalan Rusya da 1792’de YAŞ antlaşmasını imzaladı.
e) Napolyon 1798’de Mısır’ı işgal etti. Nizamı Cedit Fransız ordusunu AKKA’da yendi. Fransızlar Mısır’dan çekildi.
f) Fransız ihtilalinin etkileri Osmanlı Devletinde görülmeye başlandı. 1804’de Sırp İsyanı çıktı.
g) 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı başladı.
h) 1807’de Kabakçı Mustafa Olayı ile tahttan indirildi.
Islahatlar:

III. Selim Döneminde yapılan Islahatlara genel olarak Nizam-ı Cedit(Yeni Düzen) denilmiştir.

a) Nizam-ı Cedit Ordusunu kurarak, yeniçeri ocağını geri plana düşürdü.(İsveçli subayların eğittiği bu ordu, Akka’da Napolyon’u yenmeyi başardı.)
b) Islahat hareketlerine ve Nizam-ı Cedit ordusuna gelir sağlamak amacıyla İRAD-I CEDİT adıyla yeni bir hazine kurdu.
c) Kara ve deniz mühendishaneleri genişletildi.
d) Yeniçeri ve diğer Kapıkulu Ocakları düzene sokuldu.
e) Tersaneler yenilendi, modern toplar döküldü.
f) Avrupa’daki gelişmeleri öğrenmek için Paris, Londra,Viyana ve Berlin’de devamlı elçilikler açıldı.
g) İlmiye sınıfında ve devlet dairelerinde düzenlemeler yapıldı.
h) Bilim ve sanat eserleri batı dillerinden Türkçe’ye çevrildi.
”’

Etiketler:osmanlı devleti 18.yy ıslahatları 18.yüzyılda osmanlı devletindeki değişim ve ıslahatlar osmanlı devletindeki değişim ve ıslahatlar 18.yy osmanlı devleti ıslahatları 18.yy ıslahatları vikipedi 17 ve 18. yy ıslahatları 17 ve 18. yy ıslahatları vikipedi 18. yüzyıl ıslahatları vikipedi 18. yüzyılda osmanlı devletindeki değişim ve ıslahatlar 18.yy da osmanlı devletindeki değişim ve ıslahatlar 17 ve 18 yy ıslahatları 18.yüzyıl ıslahatları vikipedi osmanlı devletinde 18.yy ıslahatlar kısa 17. ve 18. yüzyıl ıslahatları vikipedi 18. yy da osmanlı devletindeki değişim ve ıslahatlar 17.yüzyıl yenileşme hareketleri osmanlı 18 yy ıslahatları osmanlıda 18. yüzyıl ıslahatları osmanlı devletinin 17.yy 18 yy daki ıslahatları ve siyasi olayları osmanlı devletinde 18. yüzyılın ıslahatları
Osmanlı İmparatorluğu: Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه - Devlet-i ʿAliyye-i ʿOsmâniyye) 1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk-İslam devleti.
Osmanlıca: Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca veya halk ağzında yanlış olarak Eski Türkçe (Osmanlı Türkçesi: لسان عثمانى, Lisān-ı Osmānī; تركي Türkī; توركجه Türkçe), 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsça'nın etkisi altında kalan Türk dili.
Osmanlı Ordusu: Osmanlı Ordusu veya resmi adıyla Ordu-yi Hümâyûn (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur. Osmanlı Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir. Klasik Dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu olan 1299 yılı ile 19. yüzyılın başlarındaki askeri reformlar arasındaki dönemi kapsamaktadır. Modern Dönemde ordu; Kara Ordusu, Deniz Ordusu ve Hava Ordusu olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Osmanlı sadrazamları listesi: Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış kişilerin isimleri Osmanlı tarihi dönemlerine göre şu listelerde bulunmaktadir:
Osmanlı Donanması: Osmanlı Donanması veya diğer adıyla Donanma-yı Hümâyûn, XIV. yüzyılda kurulmuş olan Osmanlı Devleti'ne bağlı deniz kuvvetleridir.
Değişim değeri ve kullanım değeri: Değişim değeri ve kullanım değeri kavramları, Marksizmin, ekonomi politiğin eleştirisinde kullandığı ve kapitalist toplumunun temel yapısal sorunlarını analiz ederken kullandığı temel kategorilerdir.Ürünün meta olma ya da metaya dönüşmesinin niteliğini bu kavramlar açıklar.Değişim değeri bir ürünün kullanımından öte alınır satılır bir şey olmasına neden olur.
Değişim Atölyesi Oyuncuları: Değişim Atölyesi Oyuncuları, özel bir tiyatro topluluğudur.
Değişim aracı: Değişim aracı, ticarette takas sisteminin doğurduğu dezavantajların önüne geçmek için geliştirilmiş bir araçtır.
Değişim Mühendisliği (kitap): Michael Hammer ve James A. Champy, Değişim Mühendisliği ya da özgün adıyla, Reengineering the Corporation kitaplarında, değişim mühendisliğini "maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi, çağımızın önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır." şeklinde tanımlamaktadırlar.
Dönüşüm (öykü): Dönüşüm, Değişim veya Metamorfoz (Almanca özgün adı: Die Verwandlung), Franz Kafka'nın uzun öyküsü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir