9 Sınıf Fizik Madde Ve Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar
atom elektrik fark gibi koruma madde nedir olay ortak ozan renk yani 9 Sınıf Fizik Madde Ve Özellikleri 9. Sınıf Fizik Madde Ve Özellikleri 9.sınıf fizik madde ve özellikleri 9 sınıf fizik m..Madde Ve Özellikleri

FİZİK—9. SINIF Fizik Öğretmeni Ozan EREN
MADDE VE ÖZELLLİKLERİ .:Eğlenceli Bilimin Merkezine Hoşgeldiniz:.
Madde Nedir?
Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey maddedir.
Madde: Havada yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği
olan her şey.
Örnek: Beş duyu organımızla fark ettiğimiz ve
tanıma uyan her şey. ( hava, su, duvar, kapı….)
Madde dünya üzerindeki şartlara göre ( yani
sıcaklık, basınç gibi ) farklı hallerde bulunabilirler.
Katı Maddeler: Belirli bir hacmi ve şekli olan maddelerdir.
( kütük, kalas gibi )
Sıvı Maddeler: Hacmi sabit iken şekli değişebilen
maddelerdir. ( su, rakı, gül suyu )
Gaz Maddeler: Hacmi de şekli de oynak olan maddelerdir.
( hava, karbondioksit, oksijen, metan …)
Maddelerin ne kadar oynak olduğuna göre molekülleri
ne kadar boşluk olduğu söylenebilir.
Moleküller Arasındaki Bağlar
arasındaki bağların ne kadar kuvvetli, aralarında

Katı > Sıvı > Gaz
Moleküller Arasındaki Boşluk
Katı < Sıvı < Gaz
Maddelerin fiziksel özelliklerinin değiştiği olaylara
Fiziksel Olay denir.
Fiziksel Özelikler
Görülebilen Özellikler:
Renk ve şekil
Koku
Tat
Saydamlık
Sertlik
Pürüzlü olmak
Ölçülebilen Özellikler:
Hacim
Kütle
Öz kütle
Erime ve Kaynama sıcaklığı
Çözünürlük
Esneklik
Genleşme
Elektrik ve ısı iletkenliği
Not:
Bir madde hem katı hem sıvı hem de gaz halinde
bulunabilir.
Maddelere bakıldığı zaman benzer birçok özelikleri
olduğu görülür. Bunlara Maddelerin Ortak Özellikleri
denir.
Kütle: Maddenin miktarı
Hacim: Havada kapladığı yer
Eylemsizlik: Durumunu koruma istemesi
Tanecikli Yapı: Bütün maddeler atom ve moleküllerden
yapılmıştır.
Boşluklu Yapı: Maddenin atom ve molekülleri
arasında boşluklar vardır.
Elektrikli Yapı: Bütün maddeler pozitif, negatif ve
nötr yüklerden oluşur
Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullandığımız
özelliklere de Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
denir.
Öz kütle: Maddenin birim hacminin kütlesidir.
Öz ağırlık: Maddenin birim hacminin ağırlığıdır.
Erime ve kaynama sıcaklığı: Maddenin eridiği ve
kaynadığı sıcaklıktır.
Öz ısı: Maddenin 1 gramının sıcaklığı
1 derece arttırmak için gereken ısıdır.
Genleşme Katsayısı: Sıcaklık değişimine karşı
gösterdikleri tepki
Çözünürlük: Maddelerin belli bir sıcaklıktaki
çözücüde ne kadar çözünebileceklerini gösterir
Elektrik ve Isı İletkenliği: Maddeler cinsine göre
elektriği ve ısıyı farklı iletirler.
Ayırt Edici Özellikler
Özellik Katı Sıvı Gaz
Öz kütle………………………………Var Var Var
Çözünürlük………………………….Var Var Var
Erime Sıcaklığı………………….Var Yok Yok
Donma Noktası………………….Yok Var Yok
Kaynama Sıcaklığı…………….Yok Var Yok
Yoğunlaşma Sıcak…………….Yok Yok Var
Genleşme Katsayısı ………..Var Var Yok
Erime Isısı…………………………Var Yok Yok
Isı İletkenliği…………………..Var Var Yok
Not:
Ortak Özellikler:
* Madde miktarına bağlıdır
* Maddenin türü hakkında bilgi vermez.
Ayırt Edici Özellikler:
* Madde miktarına bağlı değildir.
* Sıcaklık ve basınca bağlıdır.
* Ölçülmesi zordur.
* Kimyasal özelliklerin tamamı ayırt edicidir.
FİZİK—9. SINIF Fizik Öğretmeni Ozan EREN
MADDE VE ÖZELLLİKLERİ .:Eğlenceli Bilimin Merkezine Hoşgeldiniz:.
MADDELERİN HACMİ VE ÖLÇÜLMESİ
Maddenin uzayda yani havada kapladığı yere Hacim
denir. İki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez.
Örneğin bir bardağa su konulduğunda bardağın
içindeki hava, kabı terk eder. Madde tüm fiziksel
hallerde belli bir hacme sahiptir. Katı ve sıvıların
hacmi sabittir fakat gazların hacmi değişebilir. Bu
yüzden güvenilir değildir.
Hacim Ölçü Birimleri:
Kilometreküp ( km3 )
Hektometreküp ( hm3 )
Dekametreküp ( dam3 )
METREKÜP( m3 )
Desimetreküp ( dm3 )
Santimetreküp ( cm3 )
Milimetreküp ( mm3 )
Sıvı Ölçüleri:
Sıvıların hacim ölçü birimi Litredir. 1 lt sıvının hacmi
1 dm3 suyun hacmine eşittir.
Kilolitre ( kl )
Hektolitre ( hl )
Dekalitre ( dal )
LİTRE ( l )
Desilitre ( dl )
Santilitre ( cl )
Mililitre ( ml )
GEOMETRİK BİÇİMLİ CİSİMLERİN
HACİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Geometrik biçimli cisimlerin hacimleri boyutları
yardımıyla bulunabilir. Cisimlerin hacmi cismin eni,
boyu ve yüksekliğine bağlıdır ve belli formüller
aracılığıyla bulunur.
GEOMETRİL OLMAYAN CİSİMLERİN HACMİNİN
ÖLÇÜLMESİ
1. Sıvıda Erimeyen Maddeler
2. Kumun Hacmi
Sıvıda Erimeyen Maddelerin Hacminin Ölçülmesi
Sıvı içerisinde erimeyen maddelerin hacmi dereceli
silindir aracılığıyla hesaplanır. Dereceli silindire
belli bir seviyeye kadar su doldurulur ve madde içine
bırakılır. Suyun son seviyesi ölçülür ve aradaki fark
maddenin hacmini verir.
Kumun Hacmini Ölçmek
Kumun hacmini hesaplamak için bir dereceli silindire
belli bir ölçüde su ikinci bir dereceli silindire de kum
konulur. İki silindir üçüncü bir silindirde karıştırılır.
Matematiksel olarak hesaplanan sonuç ile deney
sonucu karşılaştırılarak kumun içindeki hava miktarı
hesaplanır.
Kütle Ve Ağırlık
Madde miktarına kütle denir. Cismi hacmi ve şekli
maddenin bulunduğu fiziksel halden etkilenirken,
kütle etkilenmez. Sıcaklık ve basınç kütle miktarını
değiştiremez. Polatlı’ da 1 kg gelen bir madde
Türkiye’nin her yerinde 1 kg’ dır. Hatta Ay’da veya
Mars’ta.
Kütlenin Ölçülmesi
Madde miktarı yani kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
Maddenin kütlesi yerçekimi ivmesine bağlı değildir.
Not:
* Hacim ölçü birimleri 1000’er 1000’er büyür ve
1000’er 1000’er küçülür.
Not:
* Hacim ölçü birimleri 10’ar 10’ar büyür ve 10’ar
10’ar küçülür.
* 1 lt. = 1 dm3
1 ml = 1 cm3
V CİSİM = V SON – V SU
V HAVA = V VARSAYILAN – V DENEY SONUCU
V KUM = V KURU KUM – V HAVA
FİZİK—9. SINIF Fizik Öğretmeni Ozan EREN
MADDE VE ÖZELLLİKLERİ .:Eğlenceli Bilimin Merkezine Hoşgeldiniz:.
Kütle ölçü birimleri 10’ar 10’ar büyür, 10’ar 10’ar
küçülür.
Kilogram ( kg )
Hektogram ( hg )
Dekagram ( dag )
GRAM ( gr )
Desigram ( dg )
Santigram ( cg )
Miligram ( mg )
Eşit Kollu Terazi
Madde miktarını ölçmek için kullanılan bir ölçüm
aracıdır. Her iki tarafında eşit uzunlukta kollar
bulunur.
Kolların birinde ya da her ikisinde birden binici adı
verilen küçük bir parça bulunabilir. Binicinin yer
değiştirmesi ile daha hassas bir ölçüm yapılır.
Ağırlık
Bir cismin kütlesine yeryüzü tarafından etki eden
çekim kuvvetidir. Ağırlık kütle gibi değeri sabit
olan bir ölçüm değildir. Bulunduğunuz yere göre
değişebilir. Ağırlığı ölçmek için dinamometre denilen
araç kullanılır.
1 kg’lık kütleye etki eden yerçekimi kuvveti yani
ağırlığı yaklaşık 10 N ‘dur.
Yer çekimi ivmeleri
Dünya: 10
Neptün: 11.9
Jüpiter: 25.4
Mars: 3.8
Güneş: 279
Kütle
Eşit kollu terazi ile ölçülür
Skalerdir
Sabittir
Ayırt edici değil
Ağırlık
Dinamometre ile ölçülür
Vektöreldir
Bulunduğu yere göre değişir
Ayırt edici değil
+4 OC ‘de 1dm3 saf suyun kütlesine 1 kg denir.
+4 OC ‘de 1cm3 saf suyun kütlesine 1 gr denir.
Kilogramdan daha büyük miktarları ölçmek
için kental ve ton birimleri kullanılır.
1 kental ( q ) = 100 kg
1 ton ( t ) = 1000 kg
* Her bir bölmenin kaç grama karşılık
geldiği
* Binicinin iki bölme arasındaki yer
değiştirmesi
* Binicinin bir bölme kayması
* Ölçülebilecek en küçük kütle
İfadelerinin hepsi terazinin
duyarlılığını verir
G = m.g G ( ağırlık ) m ( Kütle )
g ( yer çekimi ivmesi )
Formülü ile ağırlık hesaplanabilir.
* Uzay boşluğunda, yerin merkezinde
cisimler ağırlıksızdır.
* Yeryüzünden uzaklaştığımızda ya da
yerin merkezine doğru gittiğimizde
ağırlık azalır
* Ağırlık ekvatordan kutuplara doğru
gidildikçe artar.
* Cismin ağırlığı bulunduğu gezegene
:muahaha:

Etiketler:9.sınıf fizik madde ve özellikleri 9 sınıf fizik madde ve özellikleri 9. sınıf fizik madde ve özellikleri 9.sınıf fizik madde nedir madde ve özellikleri 9.sınıf 9.sınıf fizik kuru kum video 9.sınıf fizik kütlenin ölçülmesi 9.sınıf madde ve özellikleri madde ve özellikleri fizik lise 2 madde ve özellikleri fizik 9.sınıf 9.sınıf fizik madde ve özellikleri katı hacmi ölçülmesi fizik kuru kum formülü 10.sınıf eşit kollu teraziler formulu 9. sınıf madde ve özellikleri vikipedi 9.sinif fizik maddelerin renk koku gibi ozellikleri maddenin ve özellikleri deneyler 9.sınıf fizik madde bilgisi konusu kaçinci sinif fizik 9. sınıf madde ve özellikleri
Sınıf (biyoloji): Sınıf (Latince Classis), (İngilizce Class), Eki : -opsida
Sınıf mücadelesi: "Sınıf mücadelesi" ya da "sınıf savaşımı" kavramını ilk olarak Karl Marx ele almış ve 1848 yılında Friedrich Engels'le birlikte kaleme aldığı Komünist Manifesto adlı eserde "Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir" demiştir .
Taksonomi: Taksonomi (Grekçe ταξινομία < τάξις taksis, «düzenleme», ve νομία nomia, «yöntem») ya da sınıflandırma bilimi, canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
Sınıf bilinci: Sınıf bilinci, siyasal ve toplumsal bir ögreti olarak Marksizm'de kilit kavramlardan birisidir. Bunun ardında hem bir sınıf teorisi hem bir İdeoloji teorisi ve hem de bir Tarih perspektifi sözkonus edilmektedir.
Fizikçi: Fizikçi, fizik ile uğraşan, bu konuda eğitim görmüş, veya fizik alanında önemli gelişmelere imkân vermiş olan kişilerdir.
Fiziksel kimya: Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı.
Fiziksel buhar biriktirme: Fiziksel buhar biriktirme.
Nobel Fizik Ödülü: Nobel Fizik Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından her yıl Stokholm'de Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta verilir. Bu ödül, Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden birisidir. Diğer kategoriler; Nobel Kimya Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Barış Ödülü, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür. İlk Nobel Fizik Ödülü, x-ışını keşfinden dolayı sunduğu üstün hizmetlerden dolayı Alman Wilhelm Conrad Röntgen'e verilmiştir.
Maddecilik: Maddecilik, özdekçilik veya materyalizm, varolan her şeyin maddi olduğunu, her şeyin maddeden oluştuğunu ve bilinç de dahil olmak üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiç bir metafiziksel kavram kabul etmeyen felsefi kuramıdır.
Maddenin hâlleri: Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırılan klasik hallerdir.
Madden NFL: Madden NFL EA Tiburon tarafından EA Sports için geliştirilen video oyunları serisidir. Oyun adını efsanevi futbol koçu John Madden'dan almıştır.
Madde bağımlılığı: Madde bağımlılığı alkol, sigara ve uyuşturucu maddeleri kullanma sonucunda vücutta bu maddeleri kullanmaya karşı oluşan ihtiyaçdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir