Atatürk Dönemi Dış Politika

Sponsorlu Bağlantılar
bir istanbul kabul kalan ki ku milli okullar yunanistan Atatürk Dönemi Dış Politika Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası atatürk dönemi türk dış politikası atatürk dönemi ..

> Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası

A- TEMEL İLKELER :
-Atatürk döneminde oluşturulan Türk dış politikasının ana esasları;
a ) Bağımsızlık ilkesine dayanır.
b ) Yayılmacı değildir. Ulusal sınırlarımız içinde millet ve memleketin mutluluğu ve kalkınması göz önünde bulundurur.
c ) Bağımsız1ığımıza ve toprak bütünlüğümüze saygılı devletler ile dostluk ilişkileri kurar.
d ) “Yurtta barış , dünyada barış ” ilkesini esas alır .
e ) Barışçıdır.

B- NÜFUS MÜBADELESİ (Değişimi ) S0RUNU :
-Lozan Antlaşmasına göre Batı Trakya ‘daki Türkler ile İstanbul ‘da*ki Rumlar dışında kalan azınlıklar karşılıklı olarak değiştirile*cektir. 1924’de başlayan nüfus değişimi, 1926’dan sonra giderek artmış 1930 ‘da tamamlanmıştır.
Nüfus Mübadelesi sonucunda Yunanistan’dan bir milyonu aşkın Müslüman Türkiye’ye göç ederken Türkiye’den de bir buçuk milyonu aşkın Rum kökenli Hıristiyan Yunanistan’a göç etmiştir. Nüfus değişimi sırasında bazı aşırılıklara da kaçılmış, Türk kökenli olduğu halde Hıristiyan olan karamanlılar ile Rum kökenli olduğu halde Müslüman olan Giritliler karşılıklı olarak göç ettirilmişlerdir.
Nüfus değişimi Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirildi.

C- YABANCI 0KULLAR SORUNU :
Yabancı okullar kapitülasyonlardan yararlanılarak açılmıştı .
-Bağımsızdılar.
-Lozan Antlaşmasında yabancı okulların varlığı bazı koşullarla kabul edildi. 1
-1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okullar tüm öğretim ku*rumlarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ‘na bağlandı.
-Lozan Antlaşması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na göre;
a) Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Coğrafya ve Tarih Dersleri Türkçe ile ve Türk öğretmenler tarafından okutulacak,
b ) Yabancı 0kul1ar M.E.B. tarafından denetlenecek ve kontrol edilecekti.
c ) Yabancı 0kullar Türk Kanunlarına uyacaklardı .
-Tevhid-i Tedrisat ve Lozan Antlaşmasına uymayan yabancı okul*lar 1925’de kapatıldılar.

D*- TÜRK-IRAK SINIRI VE MUSUL S0RUNU : *
-Musul ve çevresi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngiliz*ler tarafından işgal edildi.
Musul Misak-ı Milli sınırları içinde kabul ediliyordu.
-Lozan Antlaşmasında sorun İngiltere ile Türkiye arasındaki i*kili görüşmeler aracılığı ile çözümlenmesi kararlaştırıldı.
1924’te İstanbul’da Haliç Konferansı toplandı. Ancak bir sonuç alınamadı
-Brüksel ‘de yapılan ikinci görüşmelerde Türkiye ile Irak ara*sında geçici bir sınır oluşturuldu (Brüksel Hattı).
Türkiye ile İngiltere görüşmelerden bir sonuç alamayınca soru*nu çözmek için askeri harekata hazırlanmaya başladılar. Bu sı*rada İngilizlerin de desteği ile Şeyh Sait isyanı çıktı. Ayaklanma ile zor durumda kalan Türkiye 5 Haziran 1926 ‘da imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul ‘u İngiliz yönetimine bıraktı. Antlaşmaya göre;
a) Hakkari Türkiye ‘de, Musul İngiltere ‘de kalacak
b) Musul Petrollerinden Irak’ın payına düşen kısmının % 10’u 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilecekti
c) Türkiye bu alacağından İngiltere’ye ödeyeceği borçlar karşılığında vazgeçti.

E*- MİLLETLER CEMİYETİ VE TÜRKİYE’NİN M.C ‘ye GİRİŞİ : *
-Milletler Cemiyeti (Cemiyeti Akvam) I.Dünya Savaşı sonrasında Wilson İlkeleri gereğince Dünya’da kalıcı barışı sağlamak ama*cıyla ABD’nin öncülüğünde kuruldu. (1920)
-Milletler Cemiyeti’nde 1924’ten itibaren İngiltere’nin etkinliği arttı.
-1930’ların başında Almanya’nın Versailles (Versay) Antlaşmasına aykırı olarak silahlanmaya başlaması ve tehlike yaratması giderek dünyada işbirliği ihtiyacını doğurdu.
-1932 Haziranında Türkiye M. Cemiyeti’ne davet edildi 18 Temmuz 1932’de ise M. Cemiyeti’nin üyesi oldu.
F*- BALKAN ANTANTI (9 ŞUBAT 1934 ) : *
-Güçlenen Almanya ve İtalya’nın dünya barışını tehdit eden ya*yılmacı emelleri ve silahlanmaları Antant ‘ın kurulmasının en önemli nedenidir.
-Türkiye ‘nin öncülüğünde kuruldu.
-9 şubat 1934 ‘te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında kuruldu.
-Bulgaristan Antant ‘a katılmadı.
1937 ‘de Yugoslavya’nın ayrılması ve kısa bir süre sonra II.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ortadan kalktı
-Türkiye bu Antant ile Batı sınırlarını güvence al tına almaya çalıştı

G*- M0NTRÖ (M0NTREUX) SÖZLEŞMESİ : (20 Temmuz 1936)
NEDENLERİ :
a) İtalya’nın Habeşistan’a sığınması
b) Japonya’nın Milletler Cemiyeti’nden ayrılması.
c ) Almanya ‘da Nazilerin iktidara gelmesi.
-Boğazların denetiminin Türkiye’ye verilmesini zorunlu kılıyordu.
-Türkiye’nin başvurusu sonucu Lozan Antlaşmasını imzalayan devletler 10 Nisan 1936’da Montrö’de toplandı. Görüşmeler sonunda 20 Temmuz 1936’da Montrö Sözleşmesi imzalandı.
Sözleşmeye göre;
a)Boğazlar Komisyonu kaldırılıp yetkileri Türkiye’ye verildi.
b) Türkiye’ye Boğazları silahlandırma yetkisi verildi.
c) Ticaret gemilerine geçiş serbestliği tanınırken savaş gemile*rine kısıtlama getiriliyordu.
-Sözleşme ile Boğazlardaki egemenlik hakkı Türkiye’ye bırakıldı.

H*- SADABAT PAKTI :
NEDENİ :
-Habeşistan’ı işgal eden İtalya’nın Ortadoğu’ya doğru genişleme*sidir
-9 Temmuz 1937 ‘de Türkiye ‘nin öncülüğünde Türkiye-İran-Irak ve Afganistan tarafından kuruldu.
-Türkiye Pakt ile Doğu ve Güneydoğu sınırlarını güvenceye aldı.

İ- HATAY S0RUNU :
-1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasından kısa bir süre sonra önce İngiliz, sonra Fransızların işgaline uğrayan Hatay 1921 Ankara Antlaşması ile Özerk bir yönetime kavuşmuş, Lozan Antlaşması ile de Türkiye sınırları dışında kalmıştı.
-1936’da Fransa Suriye’den çekilmeye başlayıp Hatay’ın yönetimi*ni de Suriye’ye bırakmak isteyince Hatay sorunu gündeme geldi.
-Türkiye Fransa ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamayınca sorunu Milletler Cemiyetine başvurdu.
-M. Cemiyeti’nden bir sonuç alınamayınca Fransızlarla yeniden M. Cemiyeti’nin kontrolünde görüşmeler başlatıldı. M.C’nin de onayı ile Hatay Anayasası hazırlanarak seçimlere gidildi.
-2 Eylül 1938’de bağımsız Hatay Devleti kuruldu
Bağımsızlık sağlandıktan sonra Hatay Meclisi Türkiye Kanunlarını teker teker Hatay Kanunları olarak kabul etti.
-Hatay Meclisinin Türkiye ‘ye katılma kararı almasından sonra Fransa ile 23 Haziran 1939 ‘da imzalanan Ankara Antlaşması ile Hatay’ın Türkiye’ye katılması Fransa tarafından kabul edildi. 7 Temmuz 1939’da da TBMM Hatay’ın Türkiye’ye katılma kararını onaylayıp aynı gün Hatay ilinin kurulmasını kabul etti.
-Hatay ilinin kurulması ile Türkiye açısından Hatay sorunu çözümlenmiş oldu.

Atatürk Ve Siyaset – Ahmet Yaşar Zengin

Kitap Özet

“Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde başlayan Millî Mücadele hareketinin temel amacı, tarih içindeki ömrünü tamamlayarak I. Dünya Savaşı sonunda yıkılan ve her taraftan işgale uğrayıp, Batı sömürgeciliğinin iştahına konu teşkil eden Osmanlı Devleti’nin enkazı ve yıkıntılarından Türk olan kısımları kurtarıp özünde Avrupa modeline uygun bağımsız bir Türk millî devleti kurmaktı.

Millî Mücadele döneminde Misak-ı Millî’de ifadesini bulan bu temel amaç, sınırlı ve gerçekçi, ama haklılığı inkâr edilemeyecek bir hedefti. Böylece Anadolu’daki millî hareket daha başlangıçta, kendi kendini sınırladığını göstermekle başkaları tarafından tanınmasını kolaylaştırmıştır. Millî Mücadele’nin dış politikasının temel niteliği, bu gerçekçiliği ve hedeflerinin tespitindeki ustalığıydı.”

(Mehmet Günlübol-Ömer Kürkçüoğlu, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış”)

Kitap Ön Yüzü

Kitap Künyesi

Atatürk ve Siyaset – Ahmet Yaşar Zengin

Truva Yayınları

» Araştırma
» İnceleme

Fiyatı : 12,00 TL

Mayıs 2011,
240 sayfa,
ISBN: 9786055416102

Etiketler:atatürk dönemi türk dış politikası atatürk dönemi dış politika atatürk döneminde türk dış politikası atatürk döneminde dış politika atatürk dönemi türk dış politikası vikipedi atatürk dönemi dış politikası atatürk döneminde türkiyenin dış politikası atatürk türk dış politikası dış politika esasları atatürk dönemi türk dış politikasının esasları atatürk dönemi türk dış politika atatürk dönemi türk dış politikası temel ilkeleri türk dış politikası vikipedi dış politikanın esasları ataturk dönemi turk dış politikası atatürk dönemi atatürk dönemi türkiyenin dış siyaseti atatürk dönemi türk dış politikası esasları atatürk dönemi türk dış siyaseti atatürk zamanı türk dış politikası
Mustafa Kemal Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk (Nüfus kağıdında Kamâl Atatürk) (d. 1881, Selânik – ö. 10 Kasım 1938, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Türk mareşal ve devlet adamı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, olimpiyatlara hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmine ve futboluna hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır.
Atatürk Üniversitesi: Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş, Türkiye'nin en eski 7. üniversitesidir.Resmi gazete ile bildirilmede 6.dır.
Atatürk Havalimanı: Atatürk Havalimanı (IATA: IST, ICAO: LTBA) veya eski adıyla Yeşilköy Havaalanı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan uluslararası havalimanı.
Atatürkçülük: Atatürkçülük veya Kemalizm, kelime anlamı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve görüşlerinin takipçisi olma anlamını içeren, ideolojik olarak emperyalist devletlerin fakir ve geri kalmış bir millete karşı giriştiği paylaşma hareketine tepki olarak doğan; Türk milliyetçisi ve antikomünist yapılı, belirli bir sınıf desteğine dayanmayan; geri kalmış safsata ve batıl itikatlardan güç alan kurumlar yerine akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaç edinen; Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisi.
Dışavurumculuk: Dışavurumculuk (ekspresyonizm), doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı.
Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanlığı, bir ülkenin diğer ülkelerle ve uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini yürütmek ve düzenlemekle görevli olan bakanlığıdır.Dış ülkeler ile ilgili gelişmeleri takip eder.
Dışişleri Bakanlığı (Türkiye): Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve dış ilişkilerden sorumlu olan bakanlık.
Dışkı: Dışkı hayvanların sindirim artıklarından oluşan ve anüs yoluyla vücuttan atılan atık madde. Dışkıların doğadaki işlevleri çok önemlidir.
Dışmerkezlik (astronomi): Gökbilimde, bir yörüngenin dışmerkezliği ya da 'basıklığı', o yörüngeyi tanımlayan matematiksel eğrinin bir çemberden ne kadar farklı olduğunu belirler.
Siyaset: Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir.
Siyaset bilimi: Siyaset bilimi, politika bilimi ya da politoloji, siyasal teorileri ve siyasal teorilerin pratiklerini inceleyen, siyasal sistemler ve siyasal davranışlar alanıyla ilgilenen bir sosyal bilim alanıdır.
Politika (Aristo): Aristoteles'in tarihsel açıdan en önemli eseri olan "Politika", Yunanistan'daki kent devletlerinin anayasalarının açıklandığı bir kaynaktır.
Politika (gazete): Politika , İsmail Cem, Ercan Arıklı, Kadri Kayabal ortaklığında 15 Eylül 1975'te yayına başlayan günlük ulusal gazete.
Politikada 45 Yıl: Politikada 45 yıl, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun siyasi anılarını anlattığı anı kitabıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir