Devlet Sağlık Ödemesi Diş

Sponsorlu Bağlantılar
ankara asgari baz bir dair etti iptal karar mali yasal Devlet Sağlık Ödemesi Diş 2012 Yılı Devlet Memurları Diş Tedavi Ücretleri devlet memuru diş tedavisi devlet sağlık ödemesi d..Memurlar ‘özel’ Diş Tedavi Ücreti Ödemeyecek

Danıştay, özel sağlık kurumunda yapılan diş tedavisi masraflarının ödenmesini düzenleyen 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının ilgili maddesini iptal etti. Ankara’da bir öğretmen, sevkli gittiği özel sağlık kurumunda yapılan diş tedavisine ilişkin ücretin eksik ödenmesine dair işlemin dayanağı olan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın ilgili maddesinin iptali ve kendisine eksik ödenen 4 bin 474 YTL diş tedavi giderinin yasal faiziyle ödenmesi istemiyle Danıştayda dava açtı.

Danıştay 2. Dairesi, 2005-4 sayılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın söz konusu maddesini iptal ederek, davacıya eksik ödenen 4 bin 474 YTL’lik diş tedavi tutarının davanın açıldığı 8 Mart 2005 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı Milli Eğitim ve Maliye bakanlıklarınca davacıya ödenmesine karar verdi. Dairenin kararında, davacı öğretmenin, diş tedavisinde Bütçe Uygulama Talimatı’nın ilgili hükümlerinin uygulandığı, ”Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliği” ekinde yer alan asgari tedavi ücretleri baz alınarak, hesaplanan toplam 4 bin 799 YTL fatura bedelinin davacı öğretmen tarafından ödendiği belirtildi. Kararda, dava konusu düzenleyici işlem ve ödemelere ilişkin cetvel düzenlenirken hangi bilgi ve belgelere dayanıldığı, ne gibi teknik veri ve yöntemlerin baz alındığı yönünde davalı Maliye Bakanlığına sorulan sorulara cevaben, teknik bir değerlendirmeye dayalı herhangi bir veri sunulmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yasal düzenlemeler gereği uluslararası sözleşme hükümlerine taraf olan Türkiye’nin, sağlığa duyulan ihtiyaçları ve kullanılabilir kaynakları göz önüne alarak, uygun nitelikteki sağlık hizmetlerinden adil ve standartlara uygun bir şekilde herkesin yararlanmasını sağlayacak uygun önlemleri almasının zorunlu olduğu vurgulanan kararda, Anayasa’daki ”sosyal hukuk devleti” ilkesinin de bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun sağlanmasını gerekli kıldığı belirtildi.

Yine Anayasa’da, ”İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamaya çalışmanın” devletin temel amaç ve görevleri arasında sayıldığı anımsatılan kararda, bu kapsam içinde; kişileri mutlu kılmak, onların hayat mücadelesini kolaylaştırmak, insan haysiyetine yaraşır onurlu bir hayat sürdürmelerini sağlamak gibi konuların da yer aldığına işaret edildi.

Maliye Bakanlığının dava konusu işlemine dayanak olarak gösterilen yasanın ”tedavi giderleri ile ilgili olarak serbest piyasa ortamında yapılan harcamalarda gereksiz kaynak aktarımının önüne geçilmesinin” amaçlandığı ifade edilerek, ”Bu yetkinin veriliş amacı aşılarak asgari tedavi ücretinin altında bir fiyat belirlemek suretiyle ilgililerin sağlık hizmetine ulaşmasının engellenmesi veya ağır bir yük altında bırakılması sonucunu doğuracak şekilde uygulanması hukuken mümkün değildir” denildi.

Kararda, 5234 sayılı Yasa’nın gerekçesinde de sağlık harcamalarının etkinleştirilmesinden bahsedildiği, tedavi giderlerinin büyük bölümünün ilgililerinin üzerlerinde bırakılmasına imkan veren bir yetkinin değil, devlet bütçesinden minimum gider yapılarak sağlık alanında azami faydanın sağlanması amaçlı bir yetkinin Maliye Bakanlığına verildiği belirtildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun tedavi yardımıyla ilgili ana düzenlemeleri içeren maddesiyle sağlanan hakların, idarece düzenlenecek düzenleyici işlemler ile ortadan kaldırılamayacağı kaydedildi.

Diş hastalıklarında 90 gün gibi oldukça uzun bir süre içinde tedavi imkanı sağlanamaması durumunda, hastalarca keyfi bir tercih sonucu değil zorunluluk nedeniyle özel sağlık kuruluş veya kurumlarında tedavi yolunun seçildiği vurgulanan kararda, serbest faaliyet gösteren tüm diş hekimlerince uyulması zorunlu olan tarife uyarınca belirlenen asgari tedavi ücretinin hastaya ödenmesi gerekirken, resmi kurumlarda yapılan diş tedavisi ile ilgili bu kurumlara ödenecek ücretlere ilişkin listenin baz alınarak ödeme yapılması sonucu, kişilerin ağır bir yük altında bırakıldığı kaydedildi.

Kararda, ”Tedavisini resmi sağlık kurumlarında yaptırmak imkanını bulan ve bu şekilde hiçbir ücret ödemeyen kişilerle, bu imkanı kendi kusuru olmaksızın bulamayan aynı hukuki mevzuata tabi kişiler arasında eşitlik ilkesinin bozulduğu, kişilere ödenen bu bedelin ilgili mevzuat hükümlerinde yer aldığı gibi dengeli ve adil de olmadığı” kaydedildi. Daire, Bütçe Uygulama Talimatı’nın dava konusu maddesinin ilgili mevzuat ile verilen takdir yetkisinin amacını aşar bir şekilde kullanılması suretiyle tesis edilmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, bu madde işletilmek suretiyle davacıya ödenmeyen diş tedavi ücretinin ise davalı idarece yasal faiziyle davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.

AA

Etiketler:devlet memuru diş tedavisi devlet sağlık ödemesi diş 2012 yılı devlet memurları diş tedavi ücretleri devletin diş ödemeleri memurların diş tedavi ücretleri dişte devlet ödemesi diş tedavisi devlet ödemesi memurların2012 diş tedavi ücretleri diş devlet ödemesi ortadon diş tedavisi devlet ödemesi diş tedevisini devlet ödüyo3 özel diş muayene ücretlerinde devlet maliye bakanlığı memur ücretleri ile ilgili talimatı diş tedavisinde ödeme diş muayene ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: Devlet Tiyatrosu, Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi’nin bir aşaması olarak, 1949 yılında, "Devlet Tiyatro ve Operası" adıyla kurulmuştur.
Devlet üniversitesi: Devlet üniversitesi, özel üniversitelerden farklı olarak kamuya ait olan üniversite. Bu nedenle bazı ülkelerde kamu üniversitesi olarak adlandırılırlar.
Devlet Sanatçısı: Devlet Sanatçısı, sanata olan katkıları ve yaptıkları hizmetler sonucunda bazı sanatçılara Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen unvandır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1954 yılında, Türkiye'deki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurulmuştur.
Sağlık ocağı: Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır.
Sağlık evi: * Anne, çocuk sağlığı hizmetleri
Sağlık Bakanlığı (Türkiye): Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tüm sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık.
Sağlık Bakanlığı: * Romanya Sağlık Bakanlığı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir