Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler

Sponsorlu BağlantılarDoğal Afetlerle İlgili Yazı ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu yazı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetlerle İlgili Yazı hakkında bilgiler içerir. Bu not umarım işinize yarar.


Doğal Afetlerle İlgili Yazı

DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
Kanun Numarası: 4452
Kabul Tarihi: 27/08/1999
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/08/1999
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23801
AMAÇ
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi, bu afetler nedeniyle doğan zararların giderilmesi, yeni yerleşim alanlarının kurulması, imar, ihale, müteahhitlik, müşavirlik hizmetleri ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma, sivil savunma, mevcut fonların işleyişi ve gerektiğinde ilave fon kurulması, her türlü bağış ve yardımların etkin kullanımı, ekonomik konularda düzenleme, doğal afetler sonucunda doğacak zararların karşılanmasına yönelik bir sigorta sisteminin oluşturulması, doğal afet bölgelerinde yeni il ve ilçeler ile yeni büyükşehir belediyeleri kurulması (…) ve teşkilat kanunlarında yapılacak değişiklikler ile ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir.
KAPSAM
Madde 2 – Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; imar, ihale, müteahhitlik, müşavirlik hizmetleri ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma, doğal afetler, sivil savunma, mevcut fonların işleyişi ve her türlü bağış ve yardımların etkin kullanımı ve gerektiğinde ilave fon kurulması, ekonomik konularda yapılacak düzenlemeleri, doğal afetler sonucunda doğacak zararların karşılanmasına yönelik bir sigorta sisteminin oluşturulmasını, doğal afet bölgelerinde yeni il ve ilçeler kurulmasını, buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin tespiti ile yeni büyükşehir belediyeleri kurulması ve buralarda alt kademe belediyelerinin belirlenmesini (…) ve teşkilat kanunlarında yapılacak değişiklikler ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde doğal afetlerle ilgili değişiklikleri kapsar.
İLKELER
Madde 3 – Bakanlar Kurulu ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla, 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken;
a) Doğal afetlere maruz kalan yerlerde normal yaşamın devamını sağlayacak hizmetlerin verimli, etkin ve hızlı bir biçimde yürütülmesini,
b) Doğal afet bölgesindeki hasar ve tahribatın bir an önce giderilmesini,
c) Doğal afet bölgesindeki hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanmasını,
d) Ülke çapında depreme dayanıklı çağdaş bir yapılaşmanın sağlanmasını,
e) Doğal afet meydana gelen bölgelerin ekonomisinde dengelerin ve güven ortamının sağlanmasını, istikrarın gerçekleştirilmesini ve hızlı kalkınma için gerekli tedbirlerin alınarak verimin yükseltilmesini,
f) Doğal afet bölgelerinde afetten kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümüne dair işlemlerin hızlandırılmasını,
g) Doğal afet bölgelerinde çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesini,
Gözönünde bulundurur.
YETKİ SÜRESİ
Madde 4 – Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren üç ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 04/12/1999 TARİH VE 4484 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİ
Madde 2 – 27/08/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun yetki süresi üç ay uzatılmıştır.
Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
2 – 29/02/2000 TARİH VE 4540 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ
Madde 1 – 27/08/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun süresi dört ay uzatılmıştır.
Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
3 – 20/06/2000 TARİH VE 4581 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ
Geçici Madde 1 – 27/08/1999 tarihli ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi süre bitimine kadar geçerlidir.

Etiketler:doğal afetlere karşı alınacak önlemler doğal afetlerle ilgili yazı
Doğal gaz: Doğal gaz yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur.
Doğal seçilim: Doğal seçilim, belirli bir türde dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer bireylere göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak genlerini yeni kuşaklara aktarabilmeleri yoluyla işleyen evrimsel mekanizma.
Doğal sayılar: Doğal sayılar, şeklinde sıralanan tam sayılardır. Negatif değer almazlar. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmaz.
Doğalcılık: Doğalcılık ya da natüralizm; felsefe, sanat ve edebiyattaki çeşitli akımlara verilen ortak ad. Bunun yanısıra doğa tarihi ile uğraşan bilim insanlarına da natüralist denir.
Uydu: Uydu, bir gezegenin ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi. Yapay uydulardan ayırmak amacıyla doğal uydu veya tabii uydu olarak da adlandırılır.
Karşıyaka SK: Karşıyaka Spor Kulübü, İzmir'in 1912 yılında kurulan ilk spor kulübüdür.
Karşıyaka: Karşıyaka, İzmir'in bir ilçesi. İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alır. Yamanlar Dağı'nın eteği ile deniz arasında kalan kısımda şehir dokusu ile büyük ölçüde bütünleşmiş bir ilçedir.
Karşılaşma: Karşılaşma, yönetmenliğini Ömer Kavur'un üstlendiği 2003 yapımı bir sinema filmidir.
Karşıyaka SK Kadın Voleybol Takımı: |-

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir