Lise Diploma Notu En Yüksek

Sponsorlu Bağlantılar
anadolu liseleri aobp beri bu bunun diploma durum genel gibi kamuoyu yapan yok Lise Diploma Notu En Yüksek Anadolu Liseleri Diploma Puanları okul başarı puanı lise diploma notu en yüksek anad..Ortaöğretim Başarı Puanı (obp) Ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (aobp)

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)

Ortaöğretimdeki başarının yerleştirme puanına katılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca yıllardan beri yapılan bir uygulamadır. Ek-2’den de görüleceği gibi, ortaöğretimdeki alan ve başarının yükseköğretime girişi etkilemediği hiçbir ileri ülke yoktur. Bunun aksi, tüm ortaöğretim sisteminin ve bu sistemde görev yapan öğretmenlerin yok sayılması anlamına gelmektedir.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencinin lise öğrenimi boyunca aldığı derslerdeki notlarının ortalaması olan, mutlak diploma notu değildir. OBP, her bir lisenin diploma notlarının, standart sapması 10, ortalaması 50, minumumu 30, maksimumu 80 olan bir çan eğrisine oturtulması suretiyle hesaplanan bağıl bir değerdir. Bu bakımdan, OBP’nin suni olarak manipule veya suistimal edilmesi mümkün değildir. Hal böyle iken, ortaöğretim başarı puanı konusunda kamuoyu sürekli ve bilinçli olarak yanıltılmaktadır.

Geçmiş yıllardaki sınav sonuçları üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, OBP’nin bu şekilde hesaplanması nedeniyle, fen ve anadolu liseleri gibi sınavla öğrenci alan liselerdeki öğrencilerin aleyhine bir durum yaratıldığı belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda, OBP avantajından yararlanmak için, bu tür liselerin son sınıflarından diğer liselere yoğun bir geçiş yapıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Örneğin, 1997 yılında yapılan üniversite giriş sınavında Türkiye birincisi olan İzmir Fen Lisesi’nin son sınıfındaki öğrenci sayısı sadece 26 idi.

İzmir Fen Lisesi ile kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan üç genel lisenin, 1997 yılındaki ÖSS ortalamaları, en düşük ve en yüksek ÖSS puanları, en düşük ve en yüksek diploma notları, en düşük ve en yüksek Ortaöğretim Başarı Puanları aşağıda gösterilmiştir:

Lise

ÖSS Ortalaması
ÖSS Puanı
Diploma Notu
OBP
Min.
Mak.
Min.
Mak.
Min.
Mak.
İzmir Fen Lisesi
194
190
199
4,06
4,98
30
63
Genel Lise A
97
95
148
1,13
4,36
33
80
Genel Lise B
103
95
158
1,56
4,68
31
80
Genel Lise C
104
103
169
1,39
4,82
34
80

199 ÖSS puanı alan İzmir Fen Lisesi birincisinin Ortaöğretim Başarı Puanı olarak almış olduğu 63 puanı, Genel Lise A’da 107 ÖSS puanı alan öğrenci, Genel Lise B’de 104 ÖSS puanı alan öğrenci, Genel Lise C’de ise 105 ÖSS puanı alan öğrenci almıştır.

Bunun nedeni çok açıktır. Sınavla öğrenci almayan A, B ve C liselerinde, istatistiksel olarak gelişigüzel oluşan bir öğrenci kümesi içindeki yetenek dağılımı, çan eğrisine gerçekten çok yakındır. Ancak, fen lisesi gibi adeta bir yetenek filtresinden geçirilerek, sınavla oluşturulan bir öğrenci kümesindeki yetenek dağılımı, neredeyse yatay bir çizgidir.

Eğitimin temel ilkelerine aykırı olan bu durumu düzeltmek için Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yerine, OBP’nin okulun ÖSS ortalamasına göre ağırlıklandırılması ile hesaplanan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) kullanılması kararlaştırılmıştır. Yeni uygulama sonucunda, her okulun birincisi en yüksek puan olan 80’ni almaktadır. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 23.01.1998 tarihli toplantısında alınan bu kararın 1999 yılından itibaren uygulamaya konulacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Buradan açıkça anlaşılacağı gibi, OBP yerine AOBP’nin kullanılması kararının, üniversite giriş sınavının iki aşamalıdan tek aşamalıya indirilmesi ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Eğer bu uygulamaya 1997 yılında başlanmış olsaydı, o yıl ÖSS puanı 190, OBP’si 30 olan İzmir Fen Lisesi öğrencisinin AOBP’si 61 olacaktı. AOBP olarak 61 puanı ise, A, B ve C genel liselerinde alan öğrencilerin diploma notları, OBP’leri, o yılki ÖSS puanları ve okul sıralamasındaki yerleri aşağıda gösterilmiştir:

Lise
Diploma Notu
Okul Sıralamasındaki Yeri
OBP
AOBP
ÖSS Puanı
Genel Lise A
2,88
29
59
61
103
Genel Lise B
3,23
51
57
61
100
Genel Lise C
2,90
46
57
61
117

Açıkça görüldüğü gibi, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı uygulaması, öğrencilerin kendi okullarındaki öğrenci kümesi içindeki kişisel başarılarını, o okuldaki eğitimin diğer okullara göre kalitesini ve sosyal adalet ile fırsat eşitliğini en iyi dengeleyen sistemdir. Okul başarısı da bu şekilde önem kazandığından, okullar arasında rekabet ve yarışma olacak, bu da eğitimin kalitesine olumlu katkı yapacaktır.

Özetle, çeşitli liselerden gelen öğrenciler, ortaöğretim başarılarına göre kendi kümeleri içinde, sınav puanına göre ise ülke genelinde tüm adaylarla yarışmaktadırlar.

Ortaöğretimdeki başarının yükseköğretime yerleştirmede göz önüne alınması, ülkemizde yıllardan beri var olan bir uygulamadır. Kurulumuz, bazı çevrelerce sürekli olarak gündeme getirilen “diploma notlarının suistimal edileceği” iddiaları üzerinde önemle durmuş, değişik tür ve nitelikteki birçok lise bu bakımdan incelenmiştir. Sonuçta görülmüştür ki, incelenen liselerin tümünde diploma notu ve dolayısıyla ortaöğretim başarı puanı ile ÖSS puanı arasında çok yakın bir ilişki vardır. Başka bir deyişle, OBP bakımından grubunun üst sıralarında yer alan bir öğrenci, aynı zamanda ÖSS puanı bakımından grubunun üst sıralarında yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve yücelten nesilleri yetiştiren değerli öğretmenlerimize güvenimiz tamdır; saygımız sonsuzdur. Onlara en ufak bir şekilde olsa dahi dil uzatarak zan altında bırakma cüretini gösterenlerle sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız.

Ortaöğretim Başarı Puanı, yerleştirmeyi daima etkilemiştir. 1998 yılında yapılan sınavlarda, sıralaması Ortaöğretim Başarı Puanı’ndan etkilenmeyen adayların oranı sadece % 14’tür. Adayların % 39’u sıralamada bu nedenle aşağıya, % 47’si ise yukarıya kaymıştır. Yeni sistemin başlıca hedeflerin biri, Ortaöğretim Başarı Puanı’ndan etkilenmeyen bu % 14’lük grubu daha da azaltmaktır.

Etiketler:okul başarı puanı lise diploma notu en yüksek anadolu liseleri diploma puanları ortaöğretim başarı puanı en yüksek liselerde aobp lise diploma notu en yüksek kaç liselerin diploma puanları çorum fen lisesi aop diplamo puani lise en yuksek en yüksek lise diploma notu lise diploması en yüksek notu liselerin en yüksek diploma notu okulların ortaöğretim başarı puanları genel liselerde diploma notu agirlikli orta ogretim puani en yüksek lise diploma puanı ted koleji okul birincisi nasıl hesaplanır lise en yuksek diploma puanı okul başarı puanı fenlisesi en düşük en yüksek diploma notu ile alan üniversiteler
Diplomasi: Diplomasi, devletlerin, milletlerin ve vilayetlerin birbirleri arasında yaptıkları anlaşma ve antlaşmalara, tebriknamelere, savaş ilanları'na, barış çağrılarına, teslimiyetname ve müttefiklik gibi genellikle yazılı olarak yapılan işlerin tamamına denir.
Diplomat: * Diplomat (dış politika) - Dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurtdışında temsil etmekle görevlendirilen kimse.
Diplomatik Güvenlik Servisi: Diplomatik Güvenlik Servisi (İngilizce: Diplomatic Security Service, kısaca DSS), ABD'de bulunan federal araştırma, güvenlik ve koruma hizmeti.
Diplomatik tanıma: Uluslararası hukukta diplomatik tanıma, bir devletin başka bir devlet veya yönetimin, statüsünü veya bir eylemini, kabul ettiği, dahilî ve uluslararası sonuçlar doğuran, tek taraflı bir politik eylemdir.
Diplomatik liste: Bir ülkede yer alan büyükelçilik, başkonsolosluk, fahri konsolosluk, ticaret ataşeliği gibi diğer ülkelere ait tüm yabancı temsilciliklerin adres, telefon, e-mail gibi tüm iletişim bilgilerinin yer aldığı, genelde ev sahibi ülke tarafından hazırlanan ve ilgili yerlere (elçilikler, basın kuruluşları gibi) dağıtılan listedir.
Yükseköğretim Kurulu: Yükseköğretim Kurulu, 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuş olan kurum.
Yüksek çözünürlüklü televizyon: Yüksek Çözünürlüklü Televizyon ya da Yüksek Tanımlamalı Televizyon (İngilizce:High Definition Television, kısaca HDTV) geleneksel TV yayın standartlarından (PAL, SECAM, NTSC) daha yüksek çözünürlük sağlayan bir yayın standardıdır.
Üniversite: Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.
Yüksek lisans: Yüksek lisans, ingilizcesi "master"; bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
Yüksekova: Yüksekova (Kürtçe: Gewer), Türkiye'de Hakkari ili'nin 4 ilçesinden birisi olan Yüksekova ilçesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir