Logaritma İle İlgili Çözümlü Sorular

Sponsorlu Bağlantılar
4t log10 log2 soru t2 thorn xlnx Logaritma İle İlgili Çözümlü Sorular Logaritma İle İlgili Soru Ve Çözümleri logaritma ile ilgili 107 soru ve çözümleri logarit..Logaritma İle İlgili 107 Soru Ve Çözümleri

Soru 3: log5 = 069897 olduğuna göre log625 nedir?

Çözüm: log625 = log252
= log(52)2
= 4log5
= 4.069897
= 279588

Soru 4: log 64 = a olduğuna görelog2 nedir?

Çözüm: log 64 = log 82 = log (23)2
= log26 = 6 log2
log 2 = 1/6 log 64
= 1/6.a

Soru 5: log 3 = 047712 olduğuna göre log 00009 nedir?

Çözüm: log 00009 = log9.10-4
= log32 + log10-4
= 2log3 –4 . log10
= 2 . 047712 –4
= 095424 –4
= -304576

Soru 6: log 913 =a ise log 939’un değeri nedir?

Çözüm: log 913 = a Þlog3213 =a
Þ1/2 log313 = 2a
Þlog 313 = 2a
log133 . 13 = log133 + log1313
=log1339 . 13 = log133 + log1313
=log133 + 1
=1/log313 + 1
=1/2a + 1 =1 + 2a/2a

Soru 8: log2x + 4logx2 = 4 denklemini sağlayan x değeri nedir?

Çözüm: log2x + logx2 =4
log2x + 4 log22/log2x = 4
log2x + 4/log2x = 4
(log2x)2 – 4 log2x + 4 = 0
log2x = t
t2 – 4t +4 = 0Þ(t-2)2 = 0
Þt=2
log2x = 2 Þ x = 22
Þx = 4 bulunur.

Soru 9: log3(x2 + 2) < 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

Çözüm: log3(x2 + 2) < log333 Ûx2 + 2< 33
Ûx2 log77 = 1 Þ a>1 Þ b log1010 = 1 Þ b 23 Ù x – 3 > 0 olmalıdır.
x – 3 > 8 Ù x > 3
x > 11 Ù x > 3 olur. Buradan
Çözüm kümesi Ç = {x | x > 11 x Î R } =(11 + ¥ ) olur.

Soru21: 1 < log3 ( x +2 ) < 2 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm: 1< log3 ( x + 2 ) < 2 Þ 31 < x + 2< 32
3 < x + 2 < 9
1 < x < 7 olur.
Çözüm kümesi Ç = { x ½x Î R ve 1 < x < 7 } olur.

Soru22: xlnx = e2 x denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

Çözüm: Verilen denklemde her iki tarafın doğal logaritmasını alalım:
ln xlnx = ın e2 x Þ ln x . Ln x = ln e2 + ln x Þ (ln x)2 = 2 + ln x olur.
ln x = t alınırsa (ln x)2 = 2 + ln x Þ t2 = 2 + t Þ t2 – t – 2 = 0
t1 = 2; t2 = -1 bulunur.
t1 = 2 Þ ln x = 2 Þ x = e2 ve t2 = -1 Þ ln x = -1 Þ x = e-1 olur.
O halde Ç ={e-1 e2} olur.

Soru23f(x)= 2x ile tanımlı f: IR® IR+ üstel fonksiyonu veriliyor.

f(1) f (1/2) f(-1) f(0) f(-3) degerlerini bulalım

Çözüm :f(x) = 2x ® f(1)=21=2 f(1/2)=21/2 =Ö2 » 141 … f(-1)=2-1=1/2 f(0)=20=1 f(-3)=2-3=1/23=1/8 bulunur.

Soru24:32 saysısının 2 tabanına göre logaritmasını bulalım

Çözüm: log232 = y Þ 2y = 32 (tanım)
Þ 2y = 25
Þ y = 5

Soru26 2 tabanına göre 1/3 olan sayıyı bulalım.

Çözüm: log2x = 1/3 Þ x = 21/3

Þ x = 3Ö2

Soru27: log1/3 = -1 denklemini çözelim.

Çözüm: log1/3 = -1 ® 1 – log2 (x-3) = (1/3)-1
log2 (x-3) = -2
x – 3 = 2-2 =
x =

Soru28: log5(3x-2) £ 2 çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log5 (3x-2) £ 2
0 < 3x – 2 £ 52
< x £ 9
Ç =

Soru29:log3 (1-4x) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log3(1-4x) > 2
1 – 4x > 32
1 – 9 > 4x
-2 > x Ç = (-¥2)

Soru30:log3(log232) = log9x olduğuna göre x in değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* bn = logab dir.
log3 (log232) = loggx
log3 (log225) =
log3(5) = log3…….
5 = ® x = 25 bulunur.

Soru 31:a b c 1 den farklı üç gerçek (reel) sayılardır. Elde yalnız a tabanına göre düzenlenmiş bir logaritma tablosu olduğuna göre logbc aşağıdaki ifadelerden hangisi ile hesaplanır?

ÇÖZÜM:logbc = x olsun. buradan c = bx yazılır. Buna göre
c = bx ® logac = xlogab ® x = bulunur.

Soru32:log2a = olduğuna göre log10(ab)’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:log2a = olsun. buradan a = 2n ve b = dir. Þ a.b =1 olduğundan log10ab = log101 = 0

Soru33:y = log7ve x = 75 ise y nin değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler
* logaab = b dir.
x = 75 ise y = log7= log77-5 = -5

Soru34: ifadesinin değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* log = -logx
log = -log2 dir. Buna göre
=
=

Soru35: logac = x
logbc = y
olduğuna göre x in a b y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* logac = b ise c = ab
* logaxp = p.logax
logbc = y ® c = by dir.
logbc = x ifadesinde c yerine by yazılırsa
logaby = x ® y.logab = x olur.

Soru36:log2(log10x) = 3 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* logab = n ise b = an dir.
log2(log10x) = 3 ® log10x = 23
® log10x = 8
® x = 108

Soru37:log35 = a olduğuna göre log515 in değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
* logx(a.b) = logxa + logxb
* logxy =
* logaa = 1
log515 = log5 (3.5) = log53 + log55
log35 = a verildiğinden log53 = olur.
log55 = 1 dir.
Buna göre
log515 = dır.

Soru38: log1656 = a log2 = b log3 = c olduğuna göre log23 ün değeri nedir?

Çözüm: logaxp = p.logax
logbc = y ® c = by dir.
logbc = x ifadesinde c yerine by yazılırsa
logaby = x ® y.logab = x olur

Soru39: log2(log10x) = 3 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM: Gerekli Kavram ve Bilgiler:
logab = n ise b = an dir.
log2(log10x) = 3 ® log10x = 23
log10x = 8
x = 108

Soru40:log35 = a olduğuna göre log515 in değeri nedir?

ÇÖZÜM:Gerekli Kavram ve Bilgiler:
logx(a.b) = logxa + logxb
logxy =
logaa = 1
log515 = log5 (3.5) = log53 + log55
log35 = a verildiğinden log53 = olur.
log55 = 1 dir.
Buna görelog515 =

Soru41:log1656 = a log2 = b log3 = c olduğuna göre log23 ün değeri nedir?

Çözüm: Gerekli Kavram ve Bilgiler
log(a.b.c) = loga + logb + logc
logan = n.loga
log1656 = log(23.32.23) = 3.log2 + 2.log3 + log23
a = 3b + 2c + log23 ® log23 = a – 3b – 2c

Soru42: log(a+b) = loga + logb olduğuna göre b nin a türünden değeri nedir?

Çözüm: log(a+b) = loga + logb
log(a+b) = log(a.b) ® a + b = ab dir.
ab = a + b ® ab – b = a ® b(a-1) = a
b =

Soru43: ln(x.y) = 2a ln= 2b
olduğuna göre x in pozitif değeri nedir?

Çözüm:
ln(x.y) = 2a
ln= 2b

Taraf tarafa çarpalım.

® x2 = e2a+2b = e2(a+b)

xy = e2a

x = ea+b veya x = -ea+b olur.
X’in pozitif değeri ea+b dir.

Soru44:logx+2log=log8–2logx denkleminin çözümü nedir?

Çözüm: logx + 2log = log8 – 2logx
logx + 2log(-logx) = log8 – 2logx ® logx = log8 ® x = 8

Soru45: lna = p olarak verildiğine göre loga2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Çözüm: loga2 = 2loga dır.
lna = p ®® loga = ploge
olduğundan loga2 = 2loga = 2ploge olur.

Soru46: a5 = b olduğuna göre logba3 kaçtır?

Çözüm: a5 = b ® logab = 5 ® logba = tir.
logba3 = 3logba = 3. =

Soru47: log2 = 0.301 log3 = 0.477 olduğunda log360 ın değeri kaç olur?

Çözüm: 360 = 22 . 32 . 10 olacağından log360 = log (22.32.10)
= 2log2 + 2log3 + log10
= 2 . 0301 + 2 . 0477 + 1
= 2556 dır.

Soru48:logx+log(3x+2)=0denklemini sağlayan değer nedir?

Çözüm: logx + log(3x+2) = 0
log = log1
x(3x+2) = 1
3×2 + 2x – 1 = 0 ® x = -1 V x =
Negatif sayıların logaritması tanımlı olmadığından x = tür.

Soru49: log7(2x-7) – log7(x-2) = 0 olduğuna göre log5x değeri kaçtır?

Çözüm: log7(2x-7) – log7(x-2) = 0
log7 = 0 ®= 1 ® x = 5
olduğundan log5x = log55 = 1 olur.

Soru50: log35 = a olduğuna göre log925 in değeri kaçtır?

Çözüm: = logab olduğundan
log925 = = log35 = a dır.

Soru51:log53+log5a=1olduğunagöre a kaçtır?

Çözüm: log53 + log5a = 1 ® log53a = log55
3a = 5 ® a =

Soru52: loga9 = 4 log3a = b olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?

Çözüm: loga9 = 4 ® loga32 = 4
2loga3 = 4 ® loga3 = 2 ® 3 = a2
a = = 31/2
b = log3a = log331/2 =
a.b = .=

Soru53: log3(9.3x+3)=3x+1denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: log3(9.3x+3) = 3x + 1
log33x+5 = 3x+1 ® x + 5 = 3x + 1 ® x = 2
Ç.K. = {2}

Soru54: f(x) = log2x
(gof)(x)=x+2olduğunagöreg(x) şağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: y = f(x) = log2x ® x = 2y = 2f(x)
(gof) (x) = g(f(x)) = x + 2 = 2f(x) + 2 olduğundan g(x) = 2x+2 olur.

Soru55:denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

Çözüm:
4log9x = log327 – log3x
= log333 – log3x
4..log3x + log3x = 3
3 log3x = 3
log3x = 1 x = 3

Soru56: loga = 1931 olduğuna göre nın değeri kaçtır?

Çözüm: loga = 1931
=
(-2+0.1931) =(-3 + 11931)
= -1 + = -1 + 03977
= 3977

Soru57: 5+ 3= 4
5 – 3=4 denklem sistemini sağlayan x ve y sayıları nedir?

Çözüm: a = 5 ve b = 3 diyelim:
5+ 3= 4 5. 5+ 3 = 4 5a + b = 4
5 – 3=4 5. 5 – 3. 3 = 4 25a – = 4 (3)
5a + b = 4 a = = 5
x = -1 ve y = 1
75a – b = 12 b = 3 = 3

Soru58: log = 1 denklemini çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log = 1 1 – log(x – 3) =
log(x – 3) = -2
x – 3 = 2=
x =

Soru59: log(1 – 4x) > 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

Çözüm: log(1 – 4x) > 2
1 – 4x > 3
1 – 9 > 4x
-2 > x Ç =

Soru60: log(3x – 2) 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: log(3x – 2) 2
0 < 3x – 2 5
< x 9
Ç =

Soru61lduğu bilindiğine göre sayısı nedir?
Çözüm:

Soru62: 00073817 sayısı kaçtır?
Çözüm: 00073817 =10-3= 72817 olduğundan
00073817 = -3 + 83817
= -3 + 086816
= 386810 olur.
Soru63: (07066)3 .7441 sayısı kaçtır?
Çözümusayıyı x ile gösterelim. x=(07066)3 .7441
x==(07066)3 .7441
=3. 07066+7441
=3.(-1+084917)+387163
=-3+3.0849¤¤¤¤3+087163
=34194
Soru64: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre x kaçtır?
Çözüm: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ log2 x = 31 Þ x = 23 = 8 dir.

Soru65: Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3=1 Þ=31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32 a.b = 9 dur.
Soru66: log 3a = 3 ve logb = 4 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log 3a = 3 Þ a = 3 Þ a = 2 dir.
logb = 4 Þ b = 4 Þ b = 9 dur.
Buradan a.b = 18 dir.

Soru67: log (2x-y) = log x + log y olduğuna göre y nin x türünden eşiti nedir?
Çözüm: log (2x-y) = log x + log y Þ log (2x-y) = log (x.y)
Þ 2x – y = x.y
Þ 2x = x.y +y
Þ 2x = y. (x+1)
Þ y = dir.
Soru68: log (a.b) = 3
log = 1 olduğuna göre a değeri nedir?
Çözüm: log (a.b) = 3 Þ log a + log b = 3
log = 1 Þ log a – log b = 1
+
2 log a = 4
log a = 2
a= 102 = 100 dür.
Soru69: log2işleminin sonucu nedir?
Çözüm: log2= log2 =log2 = log2 2 = tür.

Soru70: a = olduğuna göre logb değeri kaçtır?
Çözüm: a = Þ logb = logb = logb = logb b = tür.

Soru71: (log2x)2 -3log2x + 2 = 0 denkleminin kökleri nedir?
Çözüm: log2x = t dersek t2 – 3t + 2 = 0 denklemi elde edilir. Bu denklem çözülürse;
(t – 1) . (t -2) = Þ t1 = 1 veya t2 = 2
log2x = 1 veya log2x = 2 dir.
x = 21 veya x = 22
x1 = 2 x2 = 4 tür.

Soru72: 4x + 2x – 12 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: 4x = (22)x = (2x)2 dir. 2x = t alınırsa t2 + t – 12 = 0 denklemi elde edilir.
(t + 4) (t – 3) = 0 Þ t1 = -4 veya t2 + = 3
2x = -4 veya 2x = 3 dir. 2x = -4 den x bulunamaz. Çünkü sonuç pozitifdir.
2x = 3 Þ x = log 23
Ç = {log23} dir.

Soru73: log2(x + 1) ³ 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
Çözüm: i) log2(x + 1)
x + 1 > 0 Þ x > – 1 olmalıdır.
log2(x + 1) ≤3 Þx + 1 ≤ 23 Þx ≤ 7 dur.
İ ve ii den x > – 1 ve x ≤ 7 Þ – 1 < x ≤7

Soru74: . log3(27xy) : ?
Çözüm: = log327+log3x+log3y
= log333+ log3x+log3y
= 3log33+ log3x+log3y
= 3+log3x log3x+log3y
Sor75: loga(b2-c2) : ?
Çözüm: =
=

Soru76: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre x değeri kaçtır?
Çözüm: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0
Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ
log2 x = 31 Þ
x = 23 = 8 dir.

Soru77: Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3 =1 Þ =31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32
a.b = 9 dur.
Soru78: log 3 a = 3 ve log b = 4 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log 3 a = 3
Þ a = 3
Þ a = 2 dir.
log b = 4
Þ b = 4
Þ b = 9 dur.
Buradan a.b = 18 dir.
Soru79: log (2x-y) = log x + log y olduğuna göre y nin x türünden eşiti nadir?
Çözüm: log (2x-y) = log x + log y
Þ log (2x-y) = log (x.y)
Þ 2x – y = x.y
Þ 2x = x.y +y
Þ 2x = y. (x+1)
Þ y = dir.

Soru80: log (a.b) = 3
log = 1 olduğuna göre a değeri kaçtır?
Çözüm: log (a.b) = 3
Þ log a + log b = 3
log = 1 Þ log a – log b = 1
2 log a = 4
log a = 2
a= 102 = 100 dür.

Soru81: log 5 = a log 3 = b log 2 = c olduğuna göre log (225) ifadesinin abc türünden eşiti nedir?
Çözüm: log (225) = log = log = log 5 + log 32 – log 2 = log 5 + 2log 3 – log 2
= a + 2b – c dir.
Soru82: Log5 x2 = 6 + log 5 olduğuna göre x değeri kaçtır?
Çözüm: Log5 x2 = 6 + log 5 Þ 2. log5 x = 6 + log5 x-1
Þ 2. log5 x = 6 – log5 x
Þ 3. log5 x = 6
Þ log5 x = 2
Þ x = 52 = 25 tir.
Soru83: log 5 = n olduğuna göre log 4 değerinin n türünden eşiti nedir?
Çözüm: log 4 = 2 log 2
= 2 log
= 2. ( log10-log5)
= 2(1-n) dir.

Soru84: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre x değeri kaçtır?
Çözüm: Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ log2 x = 31 Þ x = 23 = 8 dir
Soru85: Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre a.b çarpımı kaçtır?
Çözüm: log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3=1 Þ=31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32
a.b = 9 dur.

Soru86: log 3a = 3 ve logb = 4 olduğuna göre a.b çarpımı nedir?
Çözüm: log 3a = 3 Þ a = 3 Þ a = 2 dir.
logb = 4 Þ b = 4 Þ b = 9 dur.
Buradan a.b = 18 dir.

Soru87: log25 = olduğuna göre log510 ifadesinin türünden eşiti nedir?
Çzöüm: log510 = = = olur.
Soru88: log2 = 0301 olduğuna göre log(800) değerinin karekteristik ve mantisini bulunuz.
Çözüm: log (800) = log (23.102) = 2 + 3 log2
= 2 + 3. (0301)
= 2 + 0903
= 2903 olduğundan
karekteristik 2 ve mantis 0903 olur.
Soru89: log 2 = 0301 olduğuna göre (40)40 sayısının kaç basamaklıdır?
Çözüm: Log (40)40 = 40. log(40)
= 40. (log 22.10)
= 40. (1 + 2 log 2)
= 40. (1+ 0602)
= 6408 olduğundan karekteristik 64 ve basamak sayısı 65 tir.

Soru90: log x = 173 olduğuna göre colog x in karekteristiğini ve mantisini bulunuz?
Çözüm: log x = 173 Þ colog x = – log x = -173 = -2 + 027 = dir.
colog x in karekteristiği –2 ve mantisi 027 dir.

Soru91: log A = olduğuna göre colog A kaçtır?
Çözüm: log A = Þ colog A = – ()
= – (-3 + 052)
= 3 – 052
= 248 dir.

Soru92: log2=a ve log3=b olduğuna göre log2412 değeri nedir?
Çözüm:

Soru93: log2=a ve log3=b olduğuna göre log7218 kaçtır?
Çözüm:

Soru94: : log2=a ise log825 kaçtır?
Çözüm:

Soru95: ifadesini tek logaritma şeklinde yazınız?
Çözüm:

Soru96: log2(log25x)=1 ise x kaçtır?
Çözüm: log2(log25x)=1 log25x=(2)1
x=(25)2
x=625

Soru97: log7(log3(lnx))=0 ise x kaçtır?
Çözüm: log7(log3(lnx))=0 log3(lnx)=70=1
lnx=31=3
x=e3 bulunur
Soru98: f(x)=log5x ve f—1(a+1)=25 ise a kaçtır?
Çözüm: f—1(a+1)=25 f(25)=a+1
log525=a+1
log552=a+1
2=a+1
a=1

Soru99: log2=030103 ise 260 kaç basamaklıdır?
Çözüm: log260=60log2
log260= 60(030103)
log260=180618 olduğundan
260 sayısı 19 basamaklıdır diyebiliriz.
log2= 030103
log(02) = log(10-1.2) = -log10+log2 =-1+030103
=

Soru100: logx=ise logx5=?
Çözüm: Logx= logx=-1+03
logx= -07 olur.
Logx5= 5logx
Logx5= 5(-07)
Logx5= -35
Logx5= -35+4-4
Logx5= -4+05
Logx5=
Soru101: logx=
Çözüm: logx=logx= -2 +04 logx=-16 olur

= -08
= -08+1-1
= -1+02

Soru102: 32 saysısının 2 tabanına göre logaritmasını bulalım.
Çözüm: log232 = y Þ 2y = 32 (tanım)
Þ 2y = 25
Þ y = 5

Soru103: 2 tabanına göre 1/3 olan sayıyı bulalım.
Çözüm: log2x = 1/3 Þ x = 21/3

Þ x = 3Ö2

Soru104: f : (-1+¥) ® IR f(x) log2 (x+1) fonksiyonu için f –1 (x) kuralını ve f –1 (5) değeri nedir?
Çözüm: f(x) = y = log2 (x + 1) fonksiyonunda x yerine y y yerine x yazalım.
log2 (y + 1) = x olup 2x = y + 1 ya da y = 2x – 1 olur.
Buradan f –1 (x) = 2x – 1 bulunur.
f –1 (x) = 2x – 1 Þ f –1(5) = 25 – 1 = 32 – 1 = 31 dir.

Soru105: log2 = 030103 olduğuna göre log5 kaçtır?
Çözüm: log 5 = log10/2
= log10 – log2
= 1 – 030103
= 069897 olur

Soru106: xyz pozitif gerçek sayılardır. loga x3 y2/ z2 ifadesini logaritmalarının toplamı ve farkı biçimde yazınız?
Çözüm: loga x3 y2/z2 = loga (x3 y2 ) – loga z3
= loga x3 + loga y2 – loga z2

= 3loga x + 2loga y-2logaz olur.

Soru107: loga 3+ loga (2x-3) –1/2 loga (x-3) ifadesini bir ifadenin logaritması biçiminde yazınız.
Çözüm: loga3+loga (2x-3) –1/2 loga (x-3) 0 loga3(2x-3) –loga(x-3)1/2
=loga 3(2x-3)/Öx-3 bulunur.

Soru108: : x Î IR; logx 5= a ve logx 7=b ise log49 125 değeri nedir?
Çözüm: logx 5= a ve logx 7=b dir. log49 125 ifadesini x tabanına yazalım:

log49 125 = logx125/logx49 = logx53/logx72 = 3. logx5/2.logx 7 =3a/2b elde edilir

soru109: logax/logabx ifadesinin eşiti nedir?
Çözüm: logax= 1/logxa ve logabx
= 1/logxab dir.logax/logabx
= 1/logxa / 1/ logxab= logxab/logxa
= logxa+logxb/logxa =1+ logxb/logxa
= 1+loga b elde edilir.

Etiketler:logaritma ile ilgili 107 soru ve çözümleri logaritma ile ilgili çözümlü sorular logaritma ile ilgili soru ve çözümleri logaritma ile ilgili sorular ve çözümleri log1 kaçtır logaritma ile ilgili sorular logaritmayla ilgili çözümlü sorular logaritma kaç basamaklı soruları logaritma cozumleri f x log2x logaritma soru ve çözümleri logaritma ile ilgili 100 çözümlü sorular logaritma soruları ve çözümleri logaritmadan 60 soru ve çözümü logaritma çözüm kümesi soruları cologx = 3 45 log 2 0.301 ise log 50 logaritma soruları çözüm kümesi logaritma da yaklaşık değerli soruların çözümü logaritmada sıralama nasıl olur
İlgili Taraflar: İlgili Taraflar (İng. Both Parties Concerned), ABD'li yazar J. D. Salinger'ın ilk kez 26 Şubat 1944'te Saturday Evening Postta yayınlanan öyküsü.
İlgili minör: İlgili minör, belli bir Majör gam ile aynı donanımı paylaşan natürel minör gama verilen isimdir. Herhangi bir Majör gamın ilgili minörünü bulmak için, o Majör gamın altıncı derecesini bulmak veya gama ismini veren notanın üç yarım ses gerisindeki notayı bulmak yeterlidir.

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir