Notaların Portedeki Yerleri


Sponsorlu Bağlantılar

Müzik Dersleri – Nota Şekillerinin Yazılışı

Notalar, kıymetlerinin her türlüsünde düzgünlükle yumurtamsı çizilmiş bulunmalıdır. aşağıdaki misalde görüldüğü üzere, yuvarlak yazılı notalar akor yazısında temas noktaları tamamen dolmuş olacağından- kalın bir çizgi gibi görünerek, okunmaları güçleşir. beyzi notalarda ise temas noktası iki taraftan kapanmadığından, o sayede okunmaları kolay olur. bu fark göz önünde tutulup hiç olmazsa çok sesli ve akorlu yazılarda notaları beyzi çizmeye çalışmalıdır.

şekil 1:

Sponsorlu Bağlantılar

İkilikten başlayıp dörtlük, sekizlik ve daha küçük kıymetteki notalara beyzi uçlar porte aralık ve çizgilerine hep eğrilemesine yazılırlar (şekil 2).

sükût (es) İşaretleri ve yazılışları

kıymetler gibi esler de çeşitli ve portedeki yerleri bazen farklıcadır.
a) birlik es, portede daima dördüncü çizginin altındadır. b) İkilik es, portede üçüncü çizgi üstüne konur (şekil 5).
şekil 5:

c) dörtlük es, portenin ikinci çizgisi ile dördüncü çizgisi arasına yazılır. yalnız, bunun alt ve üst kuyrukları aşağıdan birinci aralığın içine ve yukarıdan dördüncü aralığın içine biraz girmiş bulunurlar (şekil 6).

d) sekizlik, onaltılık ve otuzikilik eslerdeki çengelli uçlar üstten portenin üçüncü aralığına yazılırlar. sekizlik esin bacağı portenin ikinci çizgisine, onaltılık bacağı birinci çizgiye, otuzikilik olanın bacağı da birinci çizginin az altına uzatılır. altmışdörtlük este, çengelli uç dördüncü aralıkta olmak üzere, bacağı otuzikilik esinki kadar indirilir (şekil 7).

bu örnekteki gibi, eslerin çengelleri daima porte aralıklarına yazılacağına dikkat edilmelidir.
piyano, koro ve orkestra partisyonlarında eslerin yerleri ister istemez değişebilmektedir (şekil 09).
şekil 8:

e) noktalı nota ve eslerin noktaları işaretin daima tam önüne ve porte aralıklarına konulmalıdır. çizginin üstüne nokta konulmaz. çünkü, üst üste gelecek aynı renkler birbirini yok ederler (şekil 9-a).

bir ölçüden daha fazla, yani birkaç ölçülük olan esler şu misalde görüldüğü üzere, yazılırlar (şekil 9-b).

nota bacaklarının çekilişi

tek olarak, her notanın bacağı, adlandığı sesin oktavına kadar uzatılır.

a misalinde görüldüğü üzere, birinci çizgi altındaki do notası, portenin üçüncü do aralığının ortasına, re dördüncü çizgiye, mi yukarıdaki mi aralığına ve birinci aralıktaki fa beşinci fa çizgisine kadar uzatılır. öbür notalar da yukarıdaki gibi oktavlarına kadar uzatılırlar.

birinci ilâve çizgili alt do notasından itibaren re, mi, fa, sol, la notalarının bacakları yukarı, sonra gelen si, do, re, mi, fa, sol, la notalarının bacakları da aşağı çekilir (şekil 10).

aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere ilk ilâve çizgili kalın si notası ile ondan pes düşen bütün ilâve çizgili notaların bacakları hep portenin üçüncü si çizgisine kadar çekilirler (şekil 11).

gelen örnekte görüldüğü gibi, birinci ilâve çizgili si notasından başlayıp yükselen notaların bacakları hep portenin üçüncü si çizgisine kadar indirilirler (şekil 12).

nota bacakları porte üzerindeki yerlerine göre yukarı veya aşağı çekildiklerinde, aşağı indirili bacaklar nota yuvarlağının solundan, yukarı çekilenler nota yuvarlağının sağından çizilmelidirler (şekil 13).

İlâve çizgileri arasındaki açıklık, porte çizgilerinin açıklıkları kadar olmalıdır. üst üste sıralı ilâve çizgileri hep aynı uzunlukta ve bir hizada olacaklardır (şekil 14).

kıymet çizgileri

notalar çoğu zaman düz birer çizgiyle birbirlerine bağlanırlar. grup halinde görünen notaları bağlayan bu çizgiler, sekizlik kıymette 1, onaltılıklarda 2, otuzikilik ise 3 düz ve paralel çizik olur. bunlar, tekli notalardaki çengellerin birleştiriminden ibarettir (şekil 15).

birleştirmeler, basit ve mürekkep ölçülerde, vuruşlara göre bölünebilir kümeler halinde olmalıdırlar. bazı mürekkep ve aksak usûllerde, bu gruplar, ölçünün bölüm ve vuruşlarına uygun surette düzenli yazılmalıdırlar, ta ki okunmaları kolay olsun, icrada bir çırpıda emniyetle kavranabilsinler.

gruplamalar, ölçü birimi dairesinde yapılmış olmalıdır. ölçüdeki notalar ne türlüden bölüntülü olursa olsun, her grup hep ölçünün vuruşlarına göre kümelenmiş bulunacaktır (şekil 16 ve 17).

şekil 17:

aşağıdakiler de aynı cümledendir:

türlü yükseklikteki notaların bacakları kıymet çizgisiyle nasıl bağlanacaktır? türlü seslerden kurulu kümelerin kıymet çizgileri portedeki bir üçlü aralığı kadar iniş ve çıkış meyli göstermelidirler. bu gibi hallerde bazı notaların bacakları (şekle uyması için) oktavdan fazlaca uzatılır.

nota bacakları inik ise en pes notanın bacağı normal boyda uzatılır. bu ses, kümenin ayarlama notası olur. grubun son notası bu ayarlama notasına bir üçlü meyli verdirecek surette indirildikten sonra kıymet çizgisi ikisi arasına çizilir. öbür nota bacakları düzgün olarak indirilirler (şekil 19).

yukarıda a örneğinde görüldüğü üzere, nota bacakları üçüncü si çizgisine kadar uzatılıyorsa, kıymet çizgisi düz ve porteye paralel çizilir. gruplarda oktava kadar uzatılacak nota eğer varsa, öbür yüksek veya pes notalar hep o sese tâbi olarak (b örneğinde görüldüğü gibi) o notanın hizasına kadar uzatılırlar, kıymet çizgisi öbürleri gibi düz çekilir.

kümeyi teşkil eden notalar arasında aynı sesten iki veya daha fazla nota varsa, öbürlerinin kıymet çizgileri hangi seviyede olursa olsunlar- müşterek sesler dolayısıyla hep düz çizilmeli ve porteye düşmelidirler (şekil 19).

porte çizgileri kıymet çizgilerinin arasında bırakılmamalıdır (şekil 20).
şekil 20

müzik yazısında nispet ve kıymet ölçüsü

müzik sanatı kulağa ses unsurlarıyla çizilebilen bir ölçüm sistemi gibidir. müzik, kalbin atışı gibi düzenli ve ölçülü çalışacak bir işleyiştir. ölçü, zaman ve hareket, laboratuar kıvam ve dozları kadar incelikle işleyen bir tartı hassasiyeti gösterirler. tabiattan esasın bir denklik ve armoni dairesinde doğan sesler daimi bir dirilik ve disiplin içinde akıp gideceklerdir. böylesine ince ve hassas ölçülerle düzenleyici bir varlık olan müzik sanatının yazısı da göz için mümkün olduğu kadar bir sismograf hassasiyetiyle işleyerek süre derecelerini berraklık içinde gösterebilmelidir.

nota kıymetleri şeklen gerçi benzeşmezlerse de portede adlandırdıkları zamandaki sesleri tam kendi kıymetleri miktarında sürmelidir. yani, her nota taşıdığı kıymet kadar uzar. kıymetler, parça içinde, usûle göre en muntazam bölüntülerle ölçülür. ölçülü parçalar ölçülü hareket ve tempolarla icra edilirler. müzik yazısındaki işte bu tartıları muayyen birer ölçüm nispeti dairesinde belirtmeye çalışacağız

şekil 21

nota kıymetlerine göre mesafelendirmede dikkat edilecek oranlar şöyle olur (şekil 21).

bu mesafelendirme işinde gerçi kesin birer uzunluk ve ölçüm bahis konusu olamazsa da, bir ikilik açısı eğer a misalindeki kadarsa, öbür kıymetler şemada noktalarla gösterilen farklar kadar olmalıdır. İkilik mesafesi veya aynı satırdaki en küçük kıymet açıklığı biraz büyük veya kısa alındığı zaman, öbür kıymetler arasındaki farklarda şekildeki nispetler manzumesine uygun ölçülerde olmalıdır.
yalnız, bir müzik parçasının her satırında hep aynı notalar bulunmaz. bunun için, yazıdaki nispetler düşünülürken (eseri baştan sona her zaman aynı nispetlerle yazmak mümkün olamayacağından) müziğin her satırı için cüzi farklarla baştan birer oran tahmin etmek gerekir. parçanın baştan sona kadar aynı nispetlerle yazılması mümkün olacaksa, o taktirde en uygun şekil pek tabiidir ki zaten mevcut demektir.

yukarıdaki a şeması görüldükten sonra şöyle bir soru akla gelebilir. şeması görüldükten sonra şöyle bir soru akla gelebilir. İkilik bir nota dörtlüğün bir misli fazlası olduğuna göre, uzaklıkta neden aynı mesafenin yarısıyla gösterilmesin? gerçi bu yerinde bir düşüncedir ama o hesabı kabul edecek olursak pek küçük kıymetleri taksime imkân kalmaz. küçük kıymetlerin arası o kadar daralacaktır ki, notaların git gide adeta üst üste yığılışacakları görülür (şekil 21).

noktalı notalarda mesafeler, kıymetler arasındaki açıklıklara uygun düşmek suretiyle, noktasız hallerinden biraz daha uzun olmalıdır (şekil 22).

trioleler hangi kıymetlerle yazılı olursa olsunlar, notaları arasındaki mesafe, trioleli olmadıkları zamandaki kadar olmalıdır. meselâ, iki sekizlik arasında ne kadar mesafe varsa, sekizlik triolelerin notaları arasındaki uzaklıkta o kadar olmalıdır. diğer kıymetlerle yapılan üçlemelerde aynı kurala uymalıdır (şekil 23).

nota yazmağa başlarken

eğer arıza yoksa anahtardan, arıza varsa arızadan sonra, ölçü içlerinde ise ölçü çizgisinden itibaren birer nota başı kadar aralık bırakılmak suretiyle yazıya başlanmalıdır. ölçünün ilk vuruşundan önce zamanla mukayyet bir mesafe yoktur. bazı kimseler ölçü çizgisinden sonra adeta bir dörtlük mesafe açarcasına notaya başlıyorlar. dikkat etmeyecek olursak, gerek hiçbir şey ifâde etmeyen bu açıklık, gerekse ölçünün son vuruşunun ölçü çizgisiyle olan mesafesi lüzumsuz ve mânasız kalırlar (şekil 24).

birinci ölçünün son vuruşundaki mi ile ölçü çizgisinin arası bir dörtlük notanın tınlama mesafesidir. ölçü çizgisi o müddetin sonunu sınırlandıran bir kesim olduğuna göre, yeni ölçünün ilk vuruşu evvelindeki çizgiye pek kısa bir açıklıkla yazılmalıdır (yani parçanın içindeki açıklık nispetlerinde olmalıdır): ikinci ölçünün ilk vuruşundaki do notası açıklığında olmalıdır.

mesafelemede, nota yuvarlakları değil, nota bacakları arasındaki açıklık esastır. buna göre; nota bacakları hep aynı tarafa çizilecekse, eşitlik hep aynı mesafelerle devam edip gider. ancak nota bacaklarının istikameti değiştikçe bunun vuku bulduğu yerde mesafe daralır. çünkü, evvelce de bahsettiğimiz gibi, yukarı çekik nota bacakları nota yuvarlağının sağından, aşağı çekilenler de yuvarlağın solundan çekileceği için aradaki mesafe bir nota yuvarlağı kadar kısalır. böyle zamanlarda mesafeyi normal hale getirmek için, bacak yönelişi değişen o notayı bir nota başı kadar ilerden almak gerekir (şekil 25).

nota bacaklarının aşağı çekikliği devam edip giderken, sonra gelen nota bacağı aksi istikamete çekilirse bu sefer de mesafe bir nota boyu genişler. bu taktirde mesafeyi bir nota boyu kısa almalıdır (şekil 26).

ölçü çizgileri ile notalar arasındaki mesafeler için de aynı kural geçerlidir. ölçü çizgisinden önce gelen nota bacağı aşağı çekiliyorsa, ölçü çizgisi de nota bacağı gibi telâkki edilerek evvelki nispet yine aynen muhafaza olunur. bacak yukarı çekiliyorsa, ölçü çizgisine bir nota boyu kadar yakın düşüyor demektir ki, bunun için de ölçü çizgisi bir nota boyu kadar ilerden çekilmelidir (şekil 27).

bundan sonra nota nispetlerinin göz kararlamasıyla yazılmasına çalışılmalıdır. dediğimiz esas ve kaidelere bağlı kalınarak çalışılırsa el melekesiyle göz ölçümü yazıyı adeta riyazî bir mesafelendirme disiplinine sokabilir ki, kabul edilen ve makbul olan da esasen budur. netice itibariyle, baştan beri yazageldiğimiz kurallar titizlikle tatbik edildiği taktirde alışkanlık zamanla iyice olgunlaşabilir.

nüans İşaretleri hakkında ufak bir ikaz!

nüans işaretleri, şekil veya yazı ile ifâde edildikleri zaman, hangi notadan itibaren başlıyorsa, başlangıç noktaları o notanın tam altından ve hizasından alınmalı ve bitiş noktasına kadar uzatılmalıdır (şekil 29).

koro, piyano ve oda müziğine ait eserler ile orkestra ve bando partisyonlarının yazılmasında dikkat edilecek noktalar:

genellikle çok sesli müzik parçalarında partiler hep aynı harekette devam etmeyebilirler. çok kere uzayan bir sesin üst veya altındaki öbür kısımlar birbirlerinden farklı surette muhtelif hareketlerde bulunabilirler. bunun için, en fazla işleyen partide tabiatıyla nota sayısı çok olacaktır. neticede önce bu kısmın yazılması gerekir. sonra öbür notalar doğru olarak ve kolaylıkla yazılabilir. böylelikle de partisyonda armoni bakımından yanlışlığa meydan verilmemiş olur, notaların gerektiği gibi alt alta düşüş fark ve şartları mahfuz kalır.

netice olarak; örneklerde görüleceği üzere, ölçülerde vuruşlar hap alt alta getirilmelidir. a örneğindeki parçanın vuruşları yerli yerinde ve doğrulukla yazılmış olmak için (b örneğinde görüldüğü gibi) partilerin en hareketli yerlerini önce tertiplemeli, öbürlerini buna göre düzene koymalıdır (şekil 29).

orkestra ve bando partisyonlarında hep bu küçük örneğe göre hareket edilmelidir.

yazdığımız hususları yazı işiyle uğraşanlar, kompozisyon öğrencileri, müzik okulları ile askerî ve sivil bandolarımızda yetişen gençler baştan bilmeli ve benimsemelidirler. bu, ilerisi için faydalı olacaktır. herkes kendine göre değil, yazılanı her müzisyenin kolaylıkla söküp okuyabilmesini mümkün kılacak surette, yani belirli kural ve esaslara uygun tarzda nota kaleme almaya çalışmalıdır. nota, heceleyip duraklanarak okunmaya tahammülü olan bir vasıta değildir. İlk görüşte rahatlık ve cezbezeyle deşifre edilebilmei gereken bir yazı tarzıdır. güzel ve doğru nota yazmak, ortograf (mûsikî imlâsı) yanlışlarından salim müzikler tertiplemek kadar önemlidir. göz virtüözlüğü adını verebileceğimiz süratle okumak imkânını güzel nota yazısı sağlar. çırpıştırma nota gözü ürkütür, eli sürçtürür ve yorumu sakatlar.

dikkat. partitur veya partilerde porte altlarına yazılacak yabancı dil sıfat, tabir veya kısaltma kelimeleri daima küçük harflerle başlatılmalıdır. şarkı sözlerinin mısra başları majüskül (büyük harf) yazılırlar ve birde üleştirilmesinde heceler arasına (-) işareti konulur. meselâ akşam kelimesi ak-şam olur. bu çizgiler ihmal edilmemelidir. sonra, heceler mesafeli düşebileceklerinden şarkı notalarının da mesafelerce seyrek tutulmaları gerekir. şarkı melodisinde çengellerin taban çizgilerine tercih edilmesi bundandır. bir opera partiturunu basılmışından da bu hususta inceleyiniz, fikir edininiz.

Sponsorlu Bağlantılar

Tepkin Ne Oldu?

Çok Tatlı Çok Tatlı
0
Çok Tatlı
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Rezil Rezil
0
Rezil
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Yok Artık Yok Artık
0
Yok Artık
Başarılı Başarılı
0
Başarılı

Yorum 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Notaların Portedeki Yerleri

Giriş Yap

Hesabınız yok mu?
Üye Ol

reset password

Geri
Giriş Yap

Üye Ol

Not delilerine katıl!

Geri
Giriş Yap
Tür Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında gizli kalmış özellikleri ortaya çıkarmaya çalışan sorular listesi.
Bilgi Yarışması
Bilgi seviyesini ölçmeye çalışan sorular listesi.
Anket
Karar verme veya düşünceleri toplamaya yardımcı olan oylama.
Hikaye
Görsellerle desteklenmiş şekilli yazılar.
Liste
Bildiğimiz liste.
Sıralı Liste
Sıralı Liste
Caps
Kendi caps'lerinizi oluşturmak için resim yükleyin.
Video
Youtube, Vimeo yada Vine Videoları